سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشاد یزدانیان – دانشجوی دوره دکترا و عضو هیئت علمیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
تکتم ساجدی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

مساحت جنگلهای شمالکشور امروزه به حدی محدود شده است که نابودی زودهنگام آن چندان دور از ذهن نمی باشد با فرض وجود کمبودهای اعتباری و از آن مهمتر بحران زمانی موجود در نظام مدیریتی کنونی می بایست نوعی برنامه ریزی و الویت بندی صورت گیرد تا ضمن اجرای تعهدات مدیریتی از نابودی پتانسیل ها جلوگیری شود زمان به سرعت می گذرد و همگام با آن سرعت تخریب نیز اضافه می شود پس هدف باید شناسایی منابعی باشد که نسبت به سایرین از حساسیت بیشتری برخوردارند و روند تخریب در نابودی آنها سریعتر عمل می کند این چنین منابعی را می توان در غالب دو موضوع معرفی کرد مناطق اکولوژیک ویژه و ذخایر ژنتیکی دراین مقاله اهمیت حفظ گونه های نادر و مورد تهدید و رویشگاههایی که از پتانسیل های رویشی خاص برخوردارند مورد بحث قرار می گیرند.