سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهرام طاهرخورسندی – کارشناس ارشد هواپیمائی، سازمان هواپیمائی کشوری
ابوالقاسم پورقناد – کارشناس مسئول سوانح سازمان هواپیمائی کشوری

چکیده:

هدف ازطرح مقاله، بررسی قوانین مقررات مهم هواپیمائی ازجمله بخش ٢٥ قوانین ملی آمریکاواروپا که درجهان مطرح بوده ، تا به عنوان الگویی مناسب جهت تدوین و ارائه هرچه بهتر قوانین هواپیمایی غیر نظامی در ایران ) IAR) قرارگیرد . مقاله از بخش های مقدمه ،تاریخچه، طبقه بندی ودسته بندی هواپیماها ، زمینه پیداش مقررات هوائی، تشکیل قوانین ومقررات هوائی، مقایسه قوان ین هوائ ی، روش تدوین مقررات هوائی ، تأثیرمقررات هوائی برایمنی وسوانح برقوانین هوائی ، اثرات مقررات وقوانین بین المللی ، و نتیجه گیری و تحلیل کلی اثرات آنها برقوانین IAR تشکیل شده است