سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدسعید جبل عاملی – دکترای مهندسی صنایع ، رییس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ای
کامران قوامی فر – کارشناس ارشد مدیریت ساخت، کارشناس مدیریت پروژه سازمان مدیریت و برنام

چکیده:

بیش از نیم قرن است که مدیریت ( مهندسی ) ارزش به عنوان ابزاری سودمند در مدیریت پروژه های صـنعتی و عمرانـی مطـرح شـده است و قابلیت های خود را در کاهش هزینه و بهبود طراحی به اثبات رسانیده است . این فرآیند م تکی بر خلاقیت و کارگروهی است و با رویکردی ساختارمند در پی افزایش ارزش در پروژه های تحت مطالعـه مـی باشـد . اگرچـه برنامـه کـاری قـوی و ترکیـب مناسـب متخصصان عضو گروه مطالعات ضامن موفقیت این تلاش ها می باشند، لیکن متخصصان مدیریت ارزش همواره این فرآینـد را بهبـود داده اند . ازاین رو مدیریت ارزش نیز همانند مدیریت پروژه تغییرات گسترده ای را تجربه کرده است و نسبت به تحلیل ارزش که لارنس مایلز آن را تحت فشارهای ناشی از کمبود منابع ابداع نمود، به طور چشمگیری متحول شـده اسـت ، از نـوآوری هـای ایجـاد شـده در فرآیندهای مدیریت پروژه تاثیر پذیرفته است و از ابزارهای نوین دیگر آن در قالب برنامه کاری خود استفاده نموده اسـت ؛ بـه گونـه ای که اکنون فرآیند مدیریت ارزش ارتباطات متعددی با مدیریت پروژه پیدا کرده است و کاربردهـای آن در مراحـل چرخـه عمـر پـروژه متنوع شده است . در این مقاله پس از طرح مفاهیم مرت بط با مهندسی ارزش، چرخه عمر پروژه تعریف می شود، سپس جایگاه و کاربرد مهندسی ارزش در مراحل مختلف آن بیان خواهد شد و در انتها جمع بندی مقاله ارایه خواهد شد .