سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پروین عزیزی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …(عج) دانشکده پرستاری

چکیده:

کشور ایران در زمره شش کشور سانحه خیز جهان قرار دارد که تاکنون بیشترین آمار تلفات انسانی را بر اثر وقوع زلزله شاهد بوده است . قرار گرفتن کشور ما بر فراز گسل های بزرگ و کمربند زلزله از یک سو و ساختار سنتی وغیـر مهندسـی سـاختمان های مسکونی و اداری از سویی دیگر و مهمتر از همه , کمی اطلاعات اولیه بهداشتی ـ درمانی مردم، آمار تلفات زلزله را افـزایش داده است . لذا این امر , ضرورت تدوین اصولی پایدار در ارتباط با مدیریت ریسک قبل از حادثه و مدیریت بحران پس از فاجعه را مورد تأکید قرار می دهد و در این میان توج ه به مقاوم بودن بناهایی از قبیل بیمارستان ها که بلافاصله پس از وقوع بلایا بشدت مورد نیاز می باشند از اهم وظایف مدیران بحران محسوب می شود . با توجه به نقش کلیدی بیمارستان ها بعنوان نهادی که در جهت حفظ ، بازگشت و ارتقای سلامت جسمانی و روانـی افـراد جامعه فعالیت دارند، لازم است جهت سالم ماندن و یا به حداقل رساندن آسیب خود را تحکـیم و تجهیـز نماینـد . وجـود یـک برنامه مقابله با بحران می تواند به کاهش عوارض ناشی از حوادث غیر مترقبه، مواجـه اصـولی و برنامـه ریـزی شـده بـا آنهـا و استفاده مناسب و اثر بخش از منابع موجود کمک شایانی نماید . چهار دلیل عمده بـرای سـاماندهی مراکـز بهداشـتی و درمـانی جهت عملکرد مناسب در برابر بلایای طبیعی وجود دارد که عبارتند از : سلامت و امنیت افراد حاضر در این مراکز ( بیماران، کارکنان قسمتهای درمانی، اداری – پشتیبانی و … ) . وجود دستگاه های تشخیصی – درمانی سرمایه ای، امکانات جانبی و پشتیبانی و … . ارائه خدمات در طی شبانه روز و بدون وقفه ، بویژه در شرایط اضطراری و پس از بحران . اهمیت زمان و نقش حیاتی سرعت رسیدگی و ارائه عملیات احیاء . شواهد گویای آن است که عدم آشنایی و آگاهی کارکنان مراکز بهداشتی – درمانی از وظایف خود در هنگـام بـروز حادثـه و عدم فراگیری آموزش های لازم و نیز عدم انجام تمرینات مستمر جهت حفظ آمادگی لازم موجب بروزمشکلات جدید وافـزایش خسارات احتمالی ناشی ازامور غیر سازه ای ساختمان خواهد شد . بازنگری بنای بیمارستان های موجود با رویکرد کاهش آسی ب پذیری سازه ای ، غیرسازه ای و اداری – تشکیلاتی می تواند تا حد بالایی از بروز خطرات جانی و مالی جلوگیری نموده و در عین حال تضمینی بر ادامه خدمات رسانی در شرایط بحران باشد . با آموزش، دانش و فن آوری های عـصر حاضـر امکـان بـه حـداقل رساندن تخریب های ناشی از سوانح و جود دارد . دراین راستا , لازم است با تدوین برنامه های علمی و مدیریتی مقابله بـا بحـران وحوادث غیر مترقبه با تشکیل گروههای کاری و انجام ارزیابی اولیه و شـناخت وضـع موجـود بـه انجـام تمرینـات و مانورهـای
گوناگون جهت آموزش نیروی شاغل در بیمارستان که مهمترین عامل می باشند، اقدام نمود .