سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

دکتر مهری پریرخ – عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
ناهید میر حسینی – دانشگاه ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با پیشرفت سریع دانش و حرکت چهان به سوی جامعه اطلاعاتی بدیهی است که افراد در آینده به دانش و اطلاعات جدیدتری برای تصمیم گیری و حل مسائل روزمره، حرفه ای و تخصصی نیاز دارند.متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که باید مهارتهای یادگیری را در دانش آموزان به گرونه ای ایجاد کرد که آنها به فراگیری مادام العمر تبدیل شوند. این توانایی موجب می شود تا افراد در زمان لازم بتوانند اطلاعات مورد نیاز را بدست آورند و از آن به صورت موثری استفاده کنند. این امر موجب تغییر نظام آموزشی در بیشتر کشورهای جهان شده است. یکی از اهداف طرح ارزیابی تحصیلی در ایران نیز"آموختن چگونه آموختن" و تقویت مهارتهای "یادگیری مادام العمر" در دانش آمزان است. ار آنجا که دسترسی به اطلاعات و مهارتهای اطلاع یابی از عناصر اصلی در ساختار و فرایند یادگیری مادام العمر است، کتابخانه های آموزشگاهی مجهز قادرند با خدماتی که به نظام آموزشی و برنامه های درسی ارائه می دهند بر عمق و میزان موفقیت در یادگیری مدام العمر بیفزایند. به همین دلیل کتابخانه های مدارس از عناصر کلیدی ارزشیابی توصیفی بشمار می آیند.
این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی برخی از اهداف و رهنمودهای طرح مذکور پرداخته است.هدف این بررسی،آگاهی از این واقعیت است که آیا برای کتابخانه مدرسه جایگاهی در طرح در نظر گرفته شده است؟ و، ایا عناصر، اجزاء و دستورالعملهای اجرائی طرح نیاز به اطلاعات و کتابخانه را نشان می دهد؟ یافته های بدست آمده نشان می دهند که کتابخانه مدرسه باید بعنوان یکی از نهادهای اصلی طرح ارزشیابی توصیفی در نظر گرفته شود، ولی گویا جایگاه مناسبی در برنامه ها و رهنمودهای طرح برای آن در نظر گرفته نشده است. این بررسی اطلاعات زیر ساختی مناسبی برای انجام پژوهشی جامع تر را فراهم کرد.