سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا حبیبی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علوم پایه دامغان
حسین چراغعلی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده:

جایگزیدگی آندرسون در شبکه های مربعی و مکعبی بی نظم بررسی شده است. بی نظمی روی انرژی های اتمی در شبکه های مربعی منجر به حالتی جایگزیده می شوند حال آنکه بی نظمی روی انرژی های جهش وجود نوعی حالت بسیط را در مرکز نوار انرژی پیش بینی می کند. برای شبکه های مربعی با بی نظمی روی انرژی های اتمی تحلیل مقیاس بندی اندازه محدود نشانگر وجود نوعی تابع جهانشمول است. شبکه های مکعبی بی نظم شده توسط بی نظمی جایگاهی گذار فازی را در شدت بی نظمی Wcr = 14-16.7 از حالت جایگزیده به حالت بسیط از خود نشان می دهد. با افزایش اندازه سطح مقطع این مقدار به عدد ۱۶/۵ میل خواهد کرد.