سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه اصفهان – ایران

چکیده:

هدف ازاین مقاله تعیین هزینه متوسط طول مدت اجرا سیستم در واحد زمان و همچنین تعیین مشخصه های آماری تعداد شوکها توسط چگالیهای حاصلضرب است . در این مدل ، علاوه بر مکانیسم تعمیر که سبب کاهش سطح خسارت تجمعی سیستم ( λ(t با نرخ ثابت می شود ؛ شوکهایی طبق فرآیند پواسن ناهمگن با تابع شدت (λ(t به سیستم وارد می شود که سبب افزایش سطح خسارت تجمعی سیستم شده و ثانیا " هزینه جاری سیستم را افزایش می دهد