سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میعادرضا شفیعی خواه – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسامقدم – هیئت علمی مهندسی برق جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

سیســتمهای سرمایشــی تهویــه مطبــوع جــذب ی گازســوز و خورشیدی دارا ی مزا یای بس یاری در کاهش مصرف انرژ ی در ساختمانها می باشند ول ی بـه دلا یـ ل فنـ ی و اقتصـاد ی تـاکنون
گسترش زیادی نداشت ه اند . بـا توجـه بـه م یسـر بـودن امکـان ساخت این س یستمها در داخل کشور، مزا یا و معا یـ ب آنهـا در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اسـت . مشـکل اصـل ی ایـ ن
سیستمها هز ینه بالا ی سرما یه گذار ی اول یه آنها مـ ی باشـد ولـ ی با توجه به صرفه جو یی قابـل ملاحظـه در مصـرف بـرق، در مناطقی از کشـور کـه پتانسـ یل آب و هـوا یی اسـتفاده از ایـ ن
سیستمها را دارا م ی باشند، امکان بازگشـت سـرما یه در مـدت کوتاهی م یسر است که ا ین امر هم به سود مصرف کننده و هم به نفع کشور می باشد .