سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید خواجه مندلی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، پتروشیمی اراک، واحد تحقیق و توسعه
رحیم حسن نژاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، پتروشیمی اراک، واحد تحقیق و توسعه
ساسان طالب نژاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، پتروشیمی اراک، واحد تحقیق و توسعه

چکیده:

در واحد هیدروژناسیون بنزین خام پتروشیمی اراک (PGH) بعلت شدت خوردگی و ایجاد مشکلات عملیاتی، بنا به توصیه طراح خارجی واحد، از ماده ضد خوردگی تجاری خارجی استفاده می گردیدکه هزینه سالانه ای معادل ۷۵۰۰۰ دلار را به پتروشیمی اراک تحمیل می نمود. به علت مشکلات عملیاتی بوجود آمده درضمن تزریق و نیز عدم توانایی کنترل کامل نرخ خوردگی ، تصمیم به جایگزینی این ماده با مواد شناخته شده و موثر گرفته شد. بدین منظور شبیه سازی وضعیت کارکرد واحدPGH درحالت بدون تزریق مواد ضدخوردگی بر مبنای سیستم الکترولیتی نرم افزار CHEMCADانجام شد که تشکیل محیط اسیدی با pH کم و وقوع خوردگی در نقاط حساس را پیش بینی نمود که باواقعیت خوردگی در واحد کاملاً منطبق می باشد. وضعیت خوردگی واحد هنگام تزریق محلول آمونیاک و مونواتانول آمین بعنوان ماده جایگزین نیز شبیه سازی شده و نتایج برای تزریق آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت . بر اساس نتایج مسیر های pH شبیه سازی، تزریق محلول جدید هیچگونه اثر جنبی بر کارکرد واحد و کیفیت محصولات نداشته واسیدی ،به محدودهpH خنثی رسیده و مازاد محلول نیزدفع می گردد. در هنگام اجرای عملی تزریق محلول با تثبیت pH در محدوده خنثی ، به منظور پایش عملی وضعیت خوردگی، کوپن گذاری بعمل آمد که نتایج تست کوپن نیز مویدکاهش نرخ خوردگی می باشد.