سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بو¬علی¬سینا
منصور غلامی – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه بوعلی سینا
محمود اثنی عشری – استاد¬یار گروه باغبانی دانشگاه بو¬علی¬سینا
علی ورشاب ساز – دانشجوی کارشناسی دانشگاه بو¬علی¬سینا

چکیده:

سالانه مقدار زیادی از آب¬های زیرزمینی در اثر استفاده از کودهای نیتراتی آلوده می¬شوند. کود¬های ازتی معمولاً به صورت سرک استفاده می¬شوند. شناخت از مقدار کود نیتراتی که در مراحل مختلف فنولوژیکی استفاده می¬شوند، به لحاظ جلوگیری از آبشویی حائز اهمیت است. همچنین استفاده از منابع آمونیومی به همراه نیتراتی باعث کاهش میزان ازت قابل شستشو و نیز تجمع آن در گیاهان خواهد شد. استفاده از نیترات آمونیوم و نیترات کلسیم در نحوه رشد، عملکرد و تجمع نیترات در دو رقم سلوا و کامروسا بررسی شد. مواد غذایی (آمونیمی و نیتراتی) به صورت آبیاری قطره¬ای در اختیار بوته¬ها قرار گرفت. استفاده از کود¬های آمونیومی میزان رشد و عملکرد را افزایش داد. بیشترین میزان تجمع نیترات اندام¬ها در دوران گلدهی و میوه¬دهی و کمترین در موقع رشد رویشی صورت گرفت. نتایج این تحقیق می¬تواند یک روش تخمین را در جهت استفاده از کود¬های ازتی در مراحل مختلف گیاه توت¬¬فرنگی برای استفاده بهینه ارائه کند تا از این طریق آبشویی ازت مازاد و آلودگی آب¬های زیرزمینی جلوگیری شود.