سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد بنی جمالی – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی
محمدرضا شفیعی – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی
علی کلائی – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی مرکزی

چکیده:

یک بستر خوب گلدانی بایستی توانائی حفظ و تأمین آب و مواد غذائی، تهویه، و استقرار ریشه گیاه را داشته باشد ) ).Nelson, 1985 عواملی چند از جمله هزینه ، وزن مخصوص و سهولت دسترسی به این مواد نیز باید مورد نظر گرفته شود ) ).Larson, 1980 با عنایت به اینکه پیت یک منبع غیر قابل تجدید شونده و محدود بوده و روزی منابع آن به اتمام خواهد رسید لذا با افزایش تقاضا، کمیابی و گرانی و همچنین وارداتی و ارز بر بودن این ماده برای کشور ما، Chen et al., ،۱۳۷۳ تحقیق در جهت جایگزینی آن با مواد کیفیت بالا و قیمت پایین را توجیه می نماید ( بی تاگورس .(Cuu, 1981 ،۱۹۸۸)