سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تقی طبرسا – دانشیار گروه علوم وصنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
محمدهادی آریائی منفرد – دانشجوی کارشناسیارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورز

چکیده:

موضوع استفاده از پسماندههای کشاورزی یا منابع لیگنوسلولزی غیر چوبی و جایگزینی آنها به جای چوب درختان جنگلی موضوع جدیدی نیست و سالهاست که در دس تور کار مراکز علمی و صنغتی کشور های توسعه یافته و در حال توسعه قـرار دارد . در این تحقیق ضمن بررسی راه های ممکن برای کاهش استفاده از منابع چوبی جنگلی، امکان استفاده از کاه گندم بـ ه جای خردهچوب جنگلی در ساخت چند سازه ساختمانی مورد بررسی قرار گرفت . در طـی انجـام ایـن پـروژه ابتـد ا از کـاه گندم توسط فرایند سوداخمیر تهیه گردید و پـس از دفیبـره نمـودن خمیـر، الیـاف آن بـ ه صـورت لایـه گـسترده و خـشک گردیدند . از این الیاف برای تولید سه نوع تختـه شـامل ۱۰۰ درصـد الیـاف ، لایـه میـانی خـرده چـوب و دو سـطح الیـاف و همچنین لایه میانی از کاه و دوسطح الیاف مورد استفاده قرار گرفت . الیاف کاه گندم موجب بهبود کیفیت سطح تختـه هـا و افزایش مدول الاستیسیته آنها گردید .