مصالح

 مواد سيماني

در اين مطالعه از سيمان پرتلند نوع ٢ کارخانه سيمان هگمتان استفاده شد. در ساخت ديوارحاوي بتن خود تراکم از ماده پوزولاني زئوليت به عنوان جايگزين بخشي از سيمان استفاده شد. زئوليت مورد استفاده در اين مطالعه از معدن واقع درشمال استان سمنان استخراج شده است . اين به اثبات رسيده است که زئوليت يک ماده چسباننده و سخت کننده ي عالي مي باشد. مقادير زيادي از سيليس و آلومين فعال در زئوليت باکلسيم هيدروکسيد توليد شده ازهيدراته شدن سيمان ، ترکيب شده و مقاديراضافي از ژل C-S-Hرا توليد مي کنند که نهايتاً منجر به بهبود ريز ساختار بتن سخت  شده  مي شود[٩]. وزن مخصوص سيمان و زئوليت به ترتيب برابر

٣/١٥و ٢/٣٠ گرم بر سانتي متر مکعب و ريزي آنها برابر٢٩٠ و٣٢٠ متر مربع بر کيلوگرم مي باشد.

 سنگدانه

سنگدانه مورد استفاده در اين پروژه از معادن شرق گيلان تهيه شده است . ماسه ي مورد استفاده، ماسه ي گرد گوشه و رودخانه اي مي باشد و براي شن از دو نوع شن شکسته وگرد گوشه با حداکثر قطر سنگدانه ي ١٩ ميلي متر به طور همزمان استفاده شده که مشخصات فيزيکي سنگدانه ي مصرفي در جدول (١) ارايه شده است

 آب و مواد افزودني

در ساخت مخلوط هاي بتني از آب آشاميدني استفاده شده است . فوق روان کننده ي مصرفي در اين تحقيق بر پايه ي پلي کربو- کسيلات با نام تجاري ژلنيوم ٥١٤ با چگالي بين ١/٠٦-  ١/٠٨ در دماي ٢٠ درجه سلسيوس مي باشد.