سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کبری مقصودی – کارشناسارشد زراعتدانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمجتبی هاشمی جزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقیات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
مهدی نقی زاده – دانشجوی دکترا ی زراعتدانشگاه زابل

چکیده:

گیاهان در مسیر تکاملی خود تحت تاثیر عوامل مختلف نامساعد قرار گرفته و به منظوررهایی از این شرایط عکس العملهای خاصی از خود نشان داده اندکه یکی از آنها تولید ترکیبات سمی می باشدکه عمدتا جزء متابولیت های ثانویه می باشند. هم اکنون ترکیبات سمی با منشاء گیاهی به دلیل ویژگی هایی که دارند از جمله بی خطر بودن برای انسان، بعضی از این ترکیبات دارای خاصیت انتخابی بوده و طیف خاصی از آفات را کنترل می کند، احتمال بروز مقاومت توسط آفات به این ترکیبات کمتر است و در محیط دوام کمی دارند و به سرعت به ترکیبات بی خطر تجزیه میشوند مورد توجه شایانی می باشند. این ترکیبات سبب بی اشتهایی، جلوگیری از رشد طبیعی آفات و اختلال در سیکل زندگی آنها، تاثیر بر تخم ریزی و تولید مثل، دور کنندگی، کاهش وزن، تاثیر بر سیستم هورمونی و مرگ حشرات بالغ و قبل از آن می گردد. بسیاری از گونه های گیاهی با تولید سمومی که روی آفات موثرند می توانند بعنوان یک ابزار با کارآیی بالا در کنترل آفات موثر باشند. با توجه به عواقب ناگوار استفاده از سموم مصنوعی در کنترل آفات بکارگیری جایگزینهایی با کارآیی بالا بجای سموم مصنوعی اجتناب ناپذیر می باشد، به همین خاطر شناسایی سموم گیاهی، کاشت و پرورش گیاهان حاوی آنها در مناطق مساعد، چگونگی استخراج و تهیه فرمولاسیون آنها و نحوه کاربرد آنها اهمیت فراوانی دارد. کشور ایران از نظر وجود گیاهان حاوی این سموم و محیط رشد آنها بسیار غنی و مستعد می باشد.