سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد محمدجعفری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر کارشناسی ارشد مخابرات
محمد مهدی نژاد نوری – دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دانشکدة برق
حجت ا… روحی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی اثر داپلر بر سیستم رنجینگ ماهواره، مبتنی بر طیف گسترده و جبران آن با استفاده از فیلتر منطبق تقطیع شده ١ می باشد . شبیه سازی برای یک مدا ر LEOبا ارتفاع مداری km 200 انجام شده است . نرخ چیپدنبالة PN مورد استفاده Mchip/sec ۱، پریود آن برابر ۸۱۹۱ چیپ، نوع مدولاسیون BPSK ، فرکانس حامل MHz ۱ و فرکانس RF برابر GHz ۲ است . در این مقاله ابتدا با استفاده از شبیه سازی، اثر شیفت داپلر بر سیستم رنجینگ طیف گسترده،هنگام استفاده از فیلتر منطبق در بخش رهگیری مشاهده شده و دیده می شود که فیلتر منطبق در برابر شیفت داپلر کارایی ندارد . سپس با استفاده از فیلتر منطبق تقط یع شده اثر داپلر جبران خواهد شد و نتایج شبیه سازی ارائه می گردد