سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق – قدرت در فناوریهای دفاعی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
پانیذا شبگردفومنی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدرضا علیزاده پهلوانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده:
امروزه با توجه به اهمیت شاخص های کیفیت توان در صنایع نظامی و نیز گسترش بارهای حساس در این صنایع جبرانسازی تغییرات لحظهای ولتاژ به عنوان یکی از شایعترین پدیدههای کاهش کیفیت توان ضروری میباشد. در این مقاله مدلسازی و شبیهسازی یک جبران ساز دینامیکی ولتاژDVRبه عنوان یکی از جدیدترین و کارآمدترین تجهیزات کاهندهی فرورفتگی و برآمدگیهای ولتاژ تحت شرایط گوناگون بررسی و ارائه شده است. جبرانسازدینامیکی ولتاژ با قابلیتهای دینامیکی بالای خود میتواند در کسری از ثانیه اختلال ولتاژی را جبران ساخته و ولتاژ خط را به مقدار نامی خود بازگرداند. الگوریتم کنترلی بکار رفته در شبیهسازیها جهت بازیابی ولتاژ دو سر انواع بارهای خطی، غیرخطی و متغیر با زمان مبتنی بر الگوریتمDQOمیباشد. مزیت این طرح کنترلی پیشنهادی سادگی آن جهت طراحی و پیاده سازی و دینامیک سریع آن است. نتایج شبیه سازیها درنرم افزارMatlab/Simulinkبرای انواع گوناگون بارها تحت اختلالهای سه فاز متعادل و نامتعادل نیز مؤید عملکرد قابل قبول این روش پیشنهادی است