مقاله جبران کاهش عملکرد در کشت هاي تاخيري گندم با تغيير تراکم بوته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: جبران کاهش عملکرد در کشت هاي تاخيري گندم با تغيير تراکم بوته
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاهش عملکرد
مقاله رشد
مقاله نمو
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممتازي فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستيابي به عملکرد بالا در گندم، مستلزم انطباق مراحل رشد رويشي و زايشي گياه با شرايط مساعد محيطي از طريق انتخاب تاريخ کاشت مناسب و استفاده از عوامل توليد از جمله تراکم مطلوب بوته در واحد سطح مي باشد. پژوهش مزرعه اي حاضر با استفاده از طرح کرتهاي خردشده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار، در دو سال زراعي ۸۱-۱۳۸۰ و ۸۲-۱۳۸۱ به اجرا در آمد. کرت هاي اصلي شامل سه تاريخ کاشت (۱۵آبان، ۱۵آذر، ۱۵دي) و کرت هاي فرعي شامل چهار تراکم (۱۵۰، ۲۵۰، ۳۵۰، ۴۵۰ بوته در متر مربع) از گندم رقم شيراز بودند. نتايج نشان داد که تاريخ کاشت اثر معني داري بر عملکرد دانه، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه داشت، بنحويکه بيشترين عملکرد دانه از تاريخ کاشت دوم (۱۵ آذر) بدست آمد و با تاخير در کاشت عملکرد دانه بنحو معني داري کاهش يافت. تعداد سنبله در مترمربع و وزن هزار دانه با تاخير در کاشت کاهش يافت. همينطور با تاخير در کاشت مراحل نموي بوته ها با سرعت بيشتري سپري شد. بيشترين تعداد سنبله در مترمربع از بيشترين تراکم (۴۵۰ بوته در مترمربع) ليکن بيشترين تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه از کمترين تراکم (۱۵۰ بوته در مترمربع) بدست آمد. در هر سه تاريخ کاشت با افزايش تراکم بوته در واحد سطح تعداد سنبله در مترمربع تنها مولفه اي از اجزاي عملکرد بود که افزايش نشان داد. در مجموع، پژوهش حاضر نشان داد که با تاخير در کاشت از تاريخ بهينه افزايش تراکم مي تواند تا حدودي به جبران عملکرد کمک کند.