سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
زانیار مرادی گوزلکی – دانشجوی رشته ژئومرفولوژی دانشگاه کردستان
فرزاد مرادی – کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی مرکز همدان

چکیده:
دین (Religion) در لغت به معنای جزا، حساب، طاعت، ورع، سلطه و قهر و غلبه، و نیز به معنای شریعت و آیین است.اصطلاح دین دارای یک معنای واحد که مورد قبول همه باشد نیست بلکه پدیدارهای متعدد فراوانی تحت نام دین گردمی آیند که به گونه ای با هم ارتباط دارند اما دین در تعابیر قرآنی مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برایاداره جامعه انسانی و پرورش انسانها باشد. گاهی همه این مجموعه حق، و گاهی باطل و گاهی مخلوطی از حق و باطلاست. اگر مجموعه ی حق باشد دین حق و در غیر اینصورت آن را دین باطل و یا مخلوطی از حق و باطل می نامند. بنابرایندین حق عبارتست از آیینی که دارای عقاید درست و مطابق با واقع بوده و رفتارهایی را مورد توصیه و تأکید قرار دهد کهاز ضمانت کافی برای صحت و اعتبار برخوردار باشد.وهمان طور که مطلع هستید به روابط متقابل انسان و محیط جغرافیا گفته می شود دراین تحقیق سعی براین داریم کهرابطه متقابل دین وجبر محیطی ویا به نوعی اثرات متقابل محیط و دین را برهمدیگر بررسی کنیم.باتوجه به گسترده بودنموضوع و شیرین بودن آن از خوانندگان محترم پوزش می طلبم اگر کاستی صورت گرفته باشد.