مقاله جداسازي، تشخيص و بررسي بيماري زايي عوامل قارچي پوسيدگي ريشه و طوقه فلفل در استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: جداسازي، تشخيص و بررسي بيماري زايي عوامل قارچي پوسيدگي ريشه و طوقه فلفل در استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون بيماري زايي
مقاله بوته ميري
مقاله پوسيدگي ريشه
مقاله عوامل قارچي
مقاله فلفل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي طلوعي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: باباي اهري اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: قوستا يوبرت
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه فلفل در استان آذربايجان غربي مورد مطالعه قرار گرفت. مزارع فلفل در شهرستان هاي اروميه، مهاباد، مياندوآب، اشنويه و پيرانشهر در ماه هاي مرداد و شهريور سال هاي مذکور مورد بازديد قرار گرفتند و از گياهان مشکوک به آلودگي و نيز خاک پاي بوته هاي آلوده، نمونه برداري شد. نمونه هاي تهيه شده دراسرع وقت به آزمايشگاه منتقل شده و به منظور جداسازي قارچ هاي بيمارگر، از محيط هاي کشت PDA اسيدي، PCAو CMA و براي جداسازي عوامل شبه قارچي، از روش طعمه گذاري در خاک هاي آلوده استفاده شد. سپس محيط هاي کشت انتخابي براي تشخيص جدايه ها در سطح گونه به کار برده شد. از بوته هاي بيمار و خاک هاي آلوده در مجموع ۸۲ جدايه قارچي، جداسازي و مورد بررسي تاکسونوميکي قرار گرفت. از بين جدايه ها گونه هاي Phytophthora capsici، Pythium aphanidermatum، Rhizoctonia solani، Fusarium oxysporum، F. solani، F. chlamydosporum، F. sambucinum و Verticillium dahliae شناسايي شدند. سپس بيماري زايي ۳۴ جدايه منتخب در شرايط گلخانه روي دو واريته فلفل (دلمه اي و محلي) رايج کاشت در استان آذربايجان غربي مورد مطالعه قرار گرفت وبا توجه به گونه قارچي پس ازگذشت مدت زمان معين از مايه زني شدت بيماريزايي هرکدام از جدايه ها با استفاده ازدرصد گياهان آلوده محاسبه گرديد. از بين جدايه هاي منتخب جدايه هاي متعلق به F. sambucinum و F. chlamydosporum فاقد قدرت بيماري زايي روي هر دو رقم بودند. ساير جدايه ها روي هر دو رقم قدرت بيماري زايي داشتند. بيماريزايي گونه هاي Pythium aphanidermatum و Verticillium dahliae براي اولين بار از ايران گزارش مي شود. نکته جالب توجه اين است که بيماري زايي جدايه هاي F. solani در رقم محلي بسيار پايين بود، در ضمن به منظور رعايت اصول کخ عوامل بيماري زا از گياهان آلوده دوباره جداسازي شدند.