مقاله جداسازي، شناسايي و اندازه گيري افلاتوکسين متصل به آلبومين در سرم رات هاي تيمار شده با افلاتوکسين B1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۴۴ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: جداسازي، شناسايي و اندازه گيري افلاتوکسين متصل به آلبومين در سرم رات هاي تيمار شده با افلاتوکسين B1
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افلاتوکسين
مقاله افلاتوکسين B1
مقاله آلبومين
مقاله کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب قدم لطفي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فلامكي كاووس
جناب آقای / سرکار خانم: علامه عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ‌فر افشين
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي كيا بتول
جناب آقای / سرکار خانم: مطاع علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: افلاتوکسين ها و به خصوص افلاتوکسين  B1، اثرات مرگ بار و جبران ناپذيري روي سلامت انسان و حيوانات دارند. هدف از انجام اين تحقيق، ارايه يک روش حساس، اختصاصي و نسبتا سريع براي جداسازي، شناسايي و اندازه گيري افلاتوکسين متصل به آلبومين در سرم مي باشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي- آزمايشگاهي سه گروه رات انتخاب و به عنوان کنترل مثبت (تيمار شده با افلاتوکسين  (B1، منفي (بدون تيمار خاص) و استاندارد (تيمار شده با افلاتوکسين B1 راديواکتيو) مورد استفاده قرار گرفتند. پس از خون گيري از رات ها، سرم خون و سپس آلبومين سرم جداسازي شد. آلبومين توسط پروناز هيدروليز گرديد و در نهايت افلاتوکسين جدا شده از آلبومين به سيستم کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا تزريق و با آشکارگر فلورسانس مورد شناسايي و اندازه گيري قرار گرفت.
يافته ها: به کمک الکتروفورز روي ژل پلي اکريلاميد نشان داده شد که آلبومين جدا شده از سرم کاملا خالص مي باشد. در روش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا، کمترين ميزان اندازه گيري براي افلاتوکسين متصل به آلبومين ۶۰ پيکوگرم در ميلي ليتر تعيين گرديد. ميانگين ميزان افلاتوکسين در سرم رات هاي کنترل مثبت، ۲/۱۹ نانوگرم بر ميلي گرم آلبومين محاسبه شد. طي آزمايشات درون-سنجشي و بين سنجشي تکرار پذيري بسيار خوبي براي اين روش مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: ميزان افلاتوکسين متصل به آلبومين با ميزان دريافت افلاتوکسين متناسب است. اين تحقيق با استفاده از نمونه سرم رات طراحي شده اما از آنجايي که آلبومين هيدروليز شده و از افلاتوکسين جدا مي شود روش فوق قابل استفاده براي اندازه گيري افلاتوکسين متصل به آلبومين در نمونه سرم انساني نيز مي باشد.