مقاله جداسازي، شناسايي و همسانه سازي جايگاه انتقال دهنده اگزوتوكسين آسودوموناس آئروژينوزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: جداسازي، شناسايي و همسانه سازي جايگاه انتقال دهنده اگزوتوكسين آسودوموناس آئروژينوزا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس آئروژينوزا
مقاله کلونينگ
مقاله اگزوتوکسين A
مقاله دومن انتقال دهنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي محمودآبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم حبيبي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: اميني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي نيما
جناب آقای / سرکار خانم: حاج اجاق فقيهي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اگزوتوكسين A سودوموناس آئروژينوزا از مهم ترين فاكتورهاي بيماري زايي اين باكتري است. اگزوتوكسين A از سه دومن اتصال دهنده، انتقال دهنده و كاتاليتيك تشكيل شده است. اين سم از طريق ريبوزيله كردن فاكتور EF-2 پروتئين سازي باعث مهار سنتز پروتئين در سلول هاي يوكاريوت مي شود. دومين انتقال دهنده نقش مهمي در انتقال سم به داخل سلول دارد. هدف از اين مطالعه توليد نوتركيبي دومن انتقال دهنده اگزوتوكسين A جهت توليد آنتي بادي عليه آن بود.
مواد و روش ها: باكتري از بيماران بستري دچار سوختگي بيمارستان آيت اله موسوي زنجان، جدا و با آزمايشات بيوشيميايي گونه سودوموناس شناسايي شد.  DNAباكتري استخراج و وجود ژن اگزوتوكسين A روي كروموزم باكتري از طريق PCR تاييد شد. دومن انتقال دهنده اگزوتوكسين A توسط PCR تكثير و محصول PCR روي ناقل pET28a كلون شد. كلون ها از طريقPCR ، هضم آنزيمي و توالي يابي غربالگري شدند. پروتئين نوتركيب از طريقSDS-PAGE  و وسترن بلاتينگ با آنتي بادي اختصاصي مورد تاييد قرار گرفت.
يافته ها: نتايج
PCR و برش آنزيمي نشان دهنده همسانه سازي ژن دومن انتقال دهنده اگزوتوكسين A بود. همچنين توالي يابي بازهاي دومن انتقال دهنده با اطلاعات بانك ژني يكسان بود. بيان پروتئين نوتركيب دومن انتقال دهنده در غلظت يك ميلي مولارIPTG ، مدت زمان انكوباسيون ۱۲ ساعت در دماي ۳۷ درجه سانتي گراد تعيين شد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از بيان پروتئين نشان دهنده بيان بالاي پروتئين نسبت به سودوموناس آئروژينوزا است و از آنجا كه كل سم اگزوتوكسين A جهت توليد واكسن ضروري نيست، پروتئين نوتركيب مي تواند جهت توليد واكسن استفاده شود.