مقاله جداسازي، غربالگري و شناسايي پسودوموناس فلورسنس توليدکننده فلاوآنزيم دو عملكردي PutA از خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۲۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: جداسازي، غربالگري و شناسايي پسودوموناس فلورسنس توليدکننده فلاوآنزيم دو عملكردي PutA از خاک
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم
مقاله پرولين
مقاله پسودوموناس فلورسنس
مقاله فلاوآنزيم PutA
مقاله غربالگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازمحمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي نيا اسكندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فلاو آنزيم دو عملكردي PutA (Proline utilization A) از دو دومن پرولين دهيدروژناز و – D پيرولين -۵-کربوکسيلات دهيدروژناز تشکيل يافته و نقش مهمي در مسير متابوليسم پرولين به گلوتامات ايفا مي کند. هدف از اين تحقيق، جداسازي و شناسايي باکتري هاي توليدکننده فلاوآنزيم  PutAبا خصوصيات کينتيکي مناسب بود.
روش بررسي: براي اين منظور نمونه هاي خاك مورد نياز از مناطق مختلف دربند، درکه، دماوند و فرحزاد در شهر تهران جمع آوري شدند. جداسازي و غربالگري ميکروارگانيسم هاي توليدکننده فلاوآنزيم دو عملکردي با استفاده از دو روش تکنيک کشت غني در محيط کشت اختصاصي پرولين و رنگ سنجي آنزيمي با واکنش رنگي فورمازان انجام شد و با سنجش آنزيمي تاييد گرديد. شناسايي سويه جداسازي شده با کمک خصوصيات فنوتيپي و بيوشيميايي انجام گرفت و فعاليت ويژه فلاوآنزيم محاسبه شد.
يافته ها: از مجموع ۴۰۰ باکتري جداسازي شده، تنها يک سويه توليدکننده PutA بود که به عنوان Pseudomonas fluorescens تشخيص داده شد. فعاليت ويژه فلاوآنزيم نسبت به پرولين و D پيرولين -۵- کربوکسيلات به ترتيب ۲۲٫۴ U/mg و ۱۰٫۷U/mg محاسبه گرديد.
نتيجه گيري: فعاليت ويژه اين آنزيم نسبت به پرولين و –D پيرولين -۵- کربوکسيلات در مقايسه با مقادير فلاوآنزيم هاي جدا شده از منابع ديگر، قابل قبول مي باشد.