مقاله جداسازي، کلونينگ و تعيين توالي ژن همآگلوتينين آنفلوآنزاي (A(H1N1 به منظور تهيه بانک ژن همآگلوتينين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۵۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: جداسازي، کلونينگ و تعيين توالي ژن همآگلوتينين آنفلوآنزاي (A(H1N1 به منظور تهيه بانک ژن همآگلوتينين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنفلوآنزا
مقاله بانک ژن
مقاله همآگلوتينين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند بهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: مهبودي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداري فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: صالح مريم
جناب آقای / سرکار خانم: توسطي خيري معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه هدف: آنفلوآنزا بيماري مسري عفونت دستگاه تنفسي است که در فصل هاي سرد سال شيوع پيدا مي کند. شيوع ويروس جديد آنفلوآنزا A(H1N1) در سال ۲۰۰۹ که جمعيت کثيري از مردم جهان را درگير کرد، مرگ و مير قابل توجهي در پي داشت. مولکول همآگلوتينين که اصلي ترين گليکوپروتئين سطحي ويروس آنفلوآنزا است، يکي از ارکان مهم در تهيه کيت هاي تشخيصي و واکسن هاي موثر بر عليه اين بيماري است. لذا تهيه بانک ژن سويه هاي شايع به منظور دسترسي سريع به مقدار انبوه اين مولکول بسيار ضروري مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع پژوهشي- کاربردي مي باشد. اولين قدم براي تهيه چنين بانکي، جداسازي ژن کامل همآگلوتينين و زير واحدهاي آن با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي وکلونينگ آنها در ناقلهاي مناسب است. در اين راستا ابتدا با استفاده از ژنوم ويروس استاندارد (A/NewCaledonia/20/99(H1N1)) کشت داده شده در سلول MDCK ، ژن کد کننده همآگلوتينين به روش RT-PCR تکثير و در ناقل مناسب کلون گرديد.
يافته ها: جداسازي و کلونينگ ژن همآگلوتينين با روشPCR ، هضم آنزيمي و تعيين ترادف نوکلئوتيدي تاييد گرديد. با استفاده از پرايمرهاي ويژه کلونينگ، سازه هاي مختلف واجد ژن همآگلوتينين مورد نظر به منظور بيان ژن در سلول حشره و باکتري اشريشيا کلي، تهيه گرديد.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان دهنده تطابق کامل قطعات ژني استخراج شده با همآگلوتينين ويروس آنفلوآنزاي A/New Caledonia/20.99(H1N1)) ( کشت که استفاده ازاين منبع ژني، اهداف خاص از قبيل کلون کردن در وکتورهاي بياني مختلف يوکاريوتي و پروکاريوتي را امکان پذير مي سازد.