مقاله جداسازي آنتي ژن کپسولي باکتري سالمونلا تايفي Ty2 و تست حيواني آن به منظور تهيه واکسن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: جداسازي آنتي ژن کپسولي باکتري سالمونلا تايفي Ty2 و تست حيواني آن به منظور تهيه واکسن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمونلا تايفي Ty2
مقاله آنتي ژن Vi
مقاله واکسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقبلي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري فر الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري تيفوئيد يا حصبه گسترش جهاني دارد و شايع ترين عامل آن سالمونلا تايفي مي باشد. ايجاد سويه هاي مقاوم به آنتي بيوتيک ها درمان را پيچيده کرده و اين بيماري را به عنوان يک تهديد براي اپيدمي هاي آينده مطرح نموده است. واکسيناسيون يکي از راهبردهاي اساسي مقابله با اين بيماري محسوب مي شود. هدف از اين پژوهش جداسازي آنتي ژن کپسولي (Vi) باکتري سالمونلا تايفي، و ارزيابي ايمني زايي آن در مدل حيواني مي باشد.
مواد وروش ها: در اين مطالعه پس از کشت سويه سالمونلا تايفي Ty2 در محيط مولرهينتون آگار، سوسپانسيون سلولي در سرم فيزيولوژي تهيه و کپسول پلي ساکاريدي توسط رسوب گيري با حلال آلي ستاولون استخراج گرديد. ميزان اسيد نوﮐﻠﺌيک موجود در نمونه با کدورت سنجي در طول موج nm 260 و ميزان پروﺗﺌين با روش SDS-PAGE و برادفورد بررسي گرديد. سپس از روش ايمونوديفيوژن براي بررسي صحت آنتي ژن Viجدا شده استفاده شد. درنهايت ايمني زايي آنتي ژن Vi بر روي موش بررسي گرديد.
يافته ها: ميزان اسيد نوﮐﻠﺌيک و پروﺗﺌين در نمونه جدا شده به ترتيب µg/ml 0.08 و  gµ ۲٫۵۹ بود. درSDS-PAGE ، باند حاصل از نمونه جدا شده کاملا مشابه با نمونه استاندارد بود. ايجاد خط رسوبي درايمونوديفيوژن وجود آنتي ژنVi را تاييد کرد. در بررسي آنتي ژن Vi جدا شده بر روي موش، ۸۰% مصونيت ايجاد شد. همچنين تزريق به خرگوش نشان داد که ميزان ليپوپلي ساکاريد (LPS) موجود در نمونه در حد ايجاد تب نيست.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه واکسن انساني حصبه درحال حاضردر ايران توليد نمي شود، از اين روش مي توان به منظور جدا سازي آنتي ژن Vi استفاده نمود و آن را به عنوان يک کانديد واکسن انساني معرفي کرد.