مقاله جداسازي استوباکتر زايلينوس (Acetobacter xylinus) جهت توليد سلولز ميکروبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و تكوين جانوري (علوم زيستي) از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: جداسازي استوباکتر زايلينوس (Acetobacter xylinus) جهت توليد سلولز ميکروبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استوباکترزايلينوس
مقاله سلولز ميکروبي
مقاله محيط کشت SH
مقاله فرا ساختار (SEM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلولز ميکروبي که توسط برخي از استرين هاي Acetobacter توليد مي شود از لحاظ ساختار مولکولي مشابه سلولز گياهي با اين تفاوت که داراي ريز شبکه نانوفيبري با قابليت سازش پذيري مناسبي مي باشد. اين ويژگي ها سبب شده تا سلولز ميکروبي يک ماده خام مهم از نظر صنعتي و پزشکي براي کاربرد در توليدات پزشکي هم چون پوست و بافت هاي مصنوعي باشد. هدف از اين مطالعه جداسازي استوباکترهاي مولد سلولز است. نمونه هاي تهيه شده از برخي سبزيجات و ميوه ها در محيط SH آگار کشت و پس از جدا سازي و تاييد Axylinus با تست هاي بيوشيميايي توليد سلولز در محيط SH براث انجام شد. از %۵ SDS و NaOH %8 براي تيمار سلولز استفاده شد و در آخر سلولز به دست آمده خشک گرديد. هم چنين نمونه هايي از سلولز توليدي قبل و بعد از تيمار شيميايي براي مطالعات ميکروسکوپ الکتروني نگاره (SEM) با ذرات طلا پوشانيده شد. در اين مطالعه يک استرين از گونه Axylinus جدا شد که توانايي توليد سلولز را بعد از ۶ روز گرماگ ذاري داشت. هم چنين تيمار شيميايي انجام گرفته توانست ناخالصي هاي موجود در سلولز توليدي را برطرف کند. بررسي هاي فراساختاري (SEM) نيز نشان داد که سلولز بعد از تيمار داراي ساختار شبکه مشبک بيشتري در مقايسه با سلولز قبل از تيمار است. اين نتايج نشان دادند که استرين جدا شده Axylinus مي تواند بالقوه به عنوان سويه مناسب جهت توليد سلولز ميکروبي مورد استفاده قرار بگيرد.