مقاله جداسازي باکتريهاي نمک دوست نسبي توليد کننده آنزيمهاي هيدرولازخارج سلولي و تحمل كننده نمك و بررسي اثر غلظت نمك سديم كلرايد بر توليد آنزيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۹۰ تا ۴۹۷ منتشر شده است.
نام: جداسازي باکتريهاي نمک دوست نسبي توليد کننده آنزيمهاي هيدرولازخارج سلولي و تحمل كننده نمك و بررسي اثر غلظت نمك سديم كلرايد بر توليد آنزيم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم
مقاله باكتريهاي نمك دوست نسبي
مقاله غربالگري
مقاله نمک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنجيربند مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: گلبانگ ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باكتريهاي نمك دوست نسبي گروه هتروژني از ميكروارگانيسمها را تشكيل مي دهند و قادر به رشد در دامنه نسبتا وسيعي از نمك سديم كلرايد هستند. غلظت نمك داخل سلولي اين گروه از نمك دوستها، كمتر از محيط خارج سلولي آنهاست، بنابراين پروتئينهاي غشايي و خارج سلولي آنها، صفات نمك دوست/ تحمل كننده نمك از خود نشان مي دهند. براي جداسازي باكتريهاي نمك دوست نسبي نمونه گيري از آب خليج فارس و كارخانه چرم سازي انجام شد. نمونه ها در محيط كشت اختصاصي نمك دوستها غني سازي شد و باكتريها به روش استريك پليت خالص سازي شدند. در اين پژوهش ۶۲ باكتري از كارخانه و ۱۶ سويه از آب خليج فارس جداسازي شد. در اولين مرحله غربالگري باکتريهايي که قادر به تحمل دامنه بالاتري از نمک (NaCl) بودند، (۴۲ سويه از كارخانه چرم سازي و ۹ سويه از آب خليج فارس) جداسازي شدند و سپس دومين مرحله غربالگري براي بررسي حضور آنزيمهاي مختلف انجام شد. از ۴۲ سويه جداسازي شده از كارخانه چرم سازي، ۲۲ سويه (۵۲٫۴ درصد) و از ۹ سويه جداسازي شده از آب خليج فارس، ۸ سويه ( ۸۸٫۹درصد) قادر به توليد آنزيمهاي متفاوت بودند. نتايج نشان داد باكتريهاي نمك دوست جداسازي شده پتانسيل نسبتا بالايي در توليد آنزيمهاي مختلف داشتند و تغيير غلظت نمك (NaCl) در توليد آنزيم عاملي تاثيرگذار بود.