مقاله جداسازي برخي از باکتريهاي روده اي مرغ و تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۴۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: جداسازي برخي از باکتريهاي روده اي مرغ و تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي آنها
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري هاي روده اي
مقاله مقاومت ضد ميکروبي
مقاله تتراسيکلين
مقاله مرغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند آرميتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: باکتريهاي انتزيک گرم منفي مقاوم به آنتي بيوتيک ها در حال افزايش ميباشند. علت اين مساله ميتواند مصرف آنتي بيوتيک ها به عنوان تقويت کننده و پيشگيري از عفونت در حيوانات باشد. سويه هاي مقاوم از طرق مختلف قادر به انتقال به انسان هستند. وجود چنين باکتريهايي در حيوانات از جنبه هاي دامپزشکي، پزشکي و اقتصادي حايز اهميت مي باشد. اين بررسي با هدف شناسايي و تعيين حساسيت باکتريهاي روده اي نسبت داروهاي ضد ميکروبي در مرغها در کرمان انجام شد.
روش بررسي: نمونه توسط سواب از داخل شکم مرغهاي کشتار شده گرفته شده و در محيط مناسب کشت داده شدند. باسيلهاي گرم منفي تخمير کننده گلوکز با استفاده از آزمايشات بيوشيميايي شناسايي گرديدند. حداقل غلظت ممانعت کنندگي از رشد (MIC) ا توسط متد رقت در اگار نسبت به چهار آنتي بيوتيک تعيين شد.
يافته ها: فراواني باکتريهاي روده اي در مرغها به ترتيب اشريشياکلي (%۷٫۴۳)، گروه پروتئوس، پرويدنسيا، مورگانلا (%۴٫۲۲)، گروه انتروباکتر، کلبسيلا، سراشيا (%۲٫۲۱) و گروه سالمونلا، سيتروباکتر، اريزونا، (%۵٫۱۱) بود. مقاومت نسبت به سيپروفلوکساسين، جنتاميسين، کلرامفنيکل و تتراسيکلين به ترتيب %۱۲٫۹، %۵٫۹ و %۷۸٫۱۱، %۸٫۵۷ تعيين گرديد. مقاومت به بيش از يک دارو به طور همزمان در %۷۸٫۱۹ جدايه ها ديده شد.
نتيجه گيري: مقاومت بالاي جدايه ها نسبت به تتراسيکلين و همچنين وجود سويه هاي با مقاومت چند گانه در مرغهاي اين منطقه حائز اهميت بوده و پيشنهاد ميگردد که در مراکز پرورش طيور، افزودن آنتي بيوتيکها به غذاي ماکيان مورد توجه بيشتر قرار گرفته و مصرف اين داروها به خصوص تتراسيکلين در کشور ما نيز مانند بسياري از کشورهاي ديگر ممنوع گردد.