مقاله جداسازي سلول هاي بنيادي فوليکول موي موش صحرايي و بررسي فاکتورهاي سلول بنيادي آن در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۱۷۶ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: جداسازي سلول هاي بنيادي فوليکول موي موش صحرايي و بررسي فاکتورهاي سلول بنيادي آن در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فوليکول مو
مقاله موش صحرايي
مقاله ناحيه Nestin ،K15 ،CD34 ،Bulge

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: پورحيدر باقر
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدي محمدقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در طي دوران زندگي، فوليکول موهاي بدن وارد سه فاز رشد آناژن، کاتاژن، تلوژن مي شوند. سلول هاي بنيادي فوليکول مو در ناحيه Bulge که بخشي از غلاف ريشه خارجي است قرار دارند و سلولهاي ناحيه Bulge، در فاز آناژن تکثير مي کنند و سلول هاي جديدي ايجاد مي کنند. چندين سال است که ناحيه Bulge منبع سلول هاي بنيادي محسوب مي شود، با اينحال مطالعات کمي در مورد خصوصيات سلول هاي بنيادي مشتق از ناحيه Bulge فوليکول مو در موش صحرايي بصورت In Vitro انجام شده است. در اين مطالعه، بيان فاکتورهاي سلول هاي بنيادي را در ناحيه Bulge فوليکول موي موش هاي صحرايي را بررسي نموديم.
روش کار: در اين مطالعه از فوليکول هاي موي موش صحرايي، ناحيه Bulge جدا شدند و در محيط کشت حاوي فاکتورهاي رشد کشت داده شدند. در سلولهاي ناحيه Bulge فوليکول موي موش صحرايي يک هفته و سه هفته بعد از کشت، بيان Nestin، CD34و K15 بررسي شدند. در اين مطالعه از روشهاي ايمونوسيتوشيمي و فلوسيتومتري استفاده شد.
يافته ها: نتيجه اين مطالعه نشان داد که سلول ها پتانسيل تکثيري بالايي دارند و قبل از تمايز مارکرهايNestin ، CD34 را بيان کردند ولي مارکر K15 در سلول هاي بنيادي که متمايز نشده بودند، بيان نشد.
نتيجه گيري: نتايج نشان دادند که سلول هاي کشت يافته ناحيه Bulge فوليکول هاي موش صحرايي، مي توانند فاکتورهاي سلول هاي بنيادي را بيان کنند پس بنابراين اين سلول ها مي توانند سلول هاي بنيادي چند توان باشند.