مقاله جداسازي سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين از مواد غذايي در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: جداسازي سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين از مواد غذايي در تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافيلوکوکوس اورئوس
مقاله مواد غذايي
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: صابرپور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي فرد پرستوسادات
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي پناه اكرم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: فخاريان فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: آقااميري سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: پيمانه عابدي محتسب ترانه
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نجاريان طوسي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري هاي منتقله از راه غذا امروزه يکي از بزرگترين نگراني ها در جهان مي باشد. استافيلوکوکوس اورئوس يکي از عوامل مهم مسموميت هاي غذايي مي باشد که در نتيجه مصرف غذاي آلوده به انترو توکسين مقاوم به حرارت در غذا ايجاد مي شود. همچنين امروزه استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين (MRSA) يک پاتوژن عمده و مهم محسوب مي شود که به سرعت در جهان در حال گسترش است و به صورت يک تهديد جدي براي سلامت عمومي مطرح گرديده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آلودگي مواد غذايي به استافيلوکوکوس اورئوس و شيوع سويه هاي مقاوم به متي سيلين (MRSA) صورت گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه ۵۶۰ نمونه غذايي طي ماه هاي آبان ۸۶ لغايت شهريور ۱۳۸۷ از سه منطقه جنوب تهران، شهر ري و اسلام شهر از نظر آلودگي بررسي گرديد. نمونه ها طبق استاندارد ملي ايران به شماره ۱۱۹۴ از نظر وجود استافيلوکوکوس اورئوس مورد بررسي قرار گرفتند. همچنين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در اين سويه ها به روش ديسک ديفيوژن انجام داده شده است .
يافته ها: از ۵۶۰ نمونه غذايي، ۴۹ نمونه به استافيلوکوکوس اورئوس آلوده بودند (%۷٫۸). بيشترين آلودگي در شيريني تر بوده است. همچنين %۲ استافيلوکوکوس اورئوس هاي جدا شده مقاوم به متي سيلين بودند.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت استافيلوکوکوس اورئوس در مسموميت هاي غذايي و آلودگي قابل توجه نمونه هاي مورد مطالعه به اين باکتري، ضرورت نظارت و کنترل دقيق مراکز عرضه و توليد مواد غذايي توسط واحدهاي بهداشتي بيشتر مشخص مي گردد.