مقاله جداسازي لپتوسپيراهاي بيماري زا از خون بيماران و تشخيص و تايپينگ آنها به روش PCR-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۷۰ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: جداسازي لپتوسپيراهاي بيماري زا از خون بيماران و تشخيص و تايپينگ آنها به روش PCR-RFLP
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتوسپيرا
مقاله تشخيص ملکولي
مقاله تايپينگ ملکولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خياط ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرطارمسري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لپتوسپيروز يک بيماري مشترک انسان – حيوان شايع در سراسر جهان به ويژه در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري از جمله در ناحيه جلگه اي استان گيلان است که توسط گونه هاي بيماري زاي لپتوسپيراها به وجود مي آيد. تعيين هويت لپتوسپيراها با سروتايپينگ توسط روش MAT پرهزينه، وقت گير و پيچيده است و روش هاي ملکولي مي توانند؛ جايگزين شوند. اين مطالعه به منظور جداسازي لپتوسپيراهاي بيماري زا از خون بيماران و تشخيص و تايپينگ آنها به روش PCR-RFLP در استان گيلان انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، بيماران بستري شده در بخش هاي اورژانس، داخلي و عفوني بيمارستان رازي رشت که تشخيص باليني لپتوسپيروز داشتند؛ از ابتداي ارديبهشت تا پايان مرداد ۱۳۸۷ بررسي شدند. کشت هاي مثبت با روش فنل – کلروفرم مورد استخراج  DNAقرار گرفتند.PCR  با استفاده از دو جفت پرايمر G1 و G2 وB64-I  و B64-II انجام شد. محصول PCR حاصل از پرايمرهاي G1 و G2 با آنزيم  DdeIو محصول PCR حاصل از پرايمرهاي B64-I و  B64-IIبا آنزيم hinf I برش داده شدند و الکتروفورز گرديدند و الگوي باندي آنها با الگوهاي مربوط به سويه هاي استاندارد مقايسه و تعيين هويت شد.
يافته ها: ۶۵ مورد از مجموع ۱۰۷ نمونه کشت داده شده؛ مثبت گرديدند. ۵۶ نمونه با پرايمرهاي G1 و G2 جواب دادند که به گونه هاي اينتروگانس و بورگ پترسني متعلق بودند و ۹ مورد نيز با پرايمرهاي B64-I و  B64-IIپاسخ دادند که همگي به گونه کيرشنري متعلق بودند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که اکثريت لپتوسپيراها در اين منطقه از گونه هاي اينتروگانس و بورگ پترسني مي باشند. با توجه به مشکلات متعدد در سروتايپينگ لپتوسپيراها، روش PCR-RFLP براي تعيين هويت و مطالعه ساختارهاي يک جمعيت داخل گونه اي مفيد مي باشد و استفاده مستقيم از آن براي نمونه هاي باليني و تشخيص سريع و تعيين هويت، کاربرد دارد.