مقاله جداسازي لژيونلا پنوموفيلا از نمونه هاي محيطي و سيستم هاي آب لوله كشي و بررسي تاثير ايمني زايي سلول كامل كشته شده آن در موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۷۰ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: جداسازي لژيونلا پنوموفيلا از نمونه هاي محيطي و سيستم هاي آب لوله كشي و بررسي تاثير ايمني زايي سلول كامل كشته شده آن در موش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لژيونلا پنوموفيلا
مقاله آبهاي راكد
مقاله سلول كشته شده
مقاله ايمني زايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطهري نيا يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي رمايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لژيونلا پنوموفيلا، عامل پنوموني در انسان مي باشد. هدف از اين مطالعه جداسازي لژيونلا پنوموفيلا از آبهاي راكد، ميادين شهري، كولرهاي آبي و شيرهاي آب لوله كشي و بررسي ايمني زايي سلول كامل كشته شده اين باكتري در موش است.
روش بررسي: نمونه ها ابتدا تغليظ، سپس روي محيط كشت انتخابي(GVPC)  كشت داده شدند. پس از تاييد لژيونلا پنوموفيلا، براي تهيه سلول كامل كشته شده، بيوماس باكتري با استفاده از فرمالين %۰٫۵ براي ۲۴ ساعت فيكس شد. چهار گروه موش ماده نوع BALB/c (هر گروه شامل ۱۵ موش) انتخاب شد. به دوگروه از موشها سه دوز به ميزان۴ x 108 CFU  از سلول كامل كشته شده به فواصل دو هفته اي به صورت داخل صفاقي و به دو گروه ديگر به عنوان شاهد فقط محلول سالين تزريق شد. پس از دو هفته از آخرين تزريق به يك گروه واكسينه شده و شاهد دوز كشنده لژيونلا پنوموفيلا تزريق شد و ۶ هفته پس از آخرين واكسيناسيون چلنج براي دو گروه ديگر نيز انجام شد.
يافته ها: از ۱۲۰ نمونه گرفته شده ۲۵ نمونه آلوده به لژيونلا پنوموفيلا بودند. نتايج چلنج نشان داد كه تاثير ايمني زايي سلول كامل كشته شده دو هفته پس از آخرين واكسيناسيون %۹۳٫۳۳ و بعد از شش هفته %۸۶٫۶۶ بوده است.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه آبهاي راكد داراي بيشترين آلودگي به اين باكتري بودند. همچنين سلول كامل كشته شده آن يك كانديد مناسب براي مطالعات بيشتر روي واكسن لژيونلا پنوموفيلا مي باشد.