مقاله جداسازي و بررسي ويژگي هاي فيزيولوژيکي مخمرها و گزينش سويه هاي برتر جهت توليد اتانول بعنوان سوخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: جداسازي و بررسي ويژگي هاي فيزيولوژيکي مخمرها و گزينش سويه هاي برتر جهت توليد اتانول بعنوان سوخت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخمر
مقاله اتانول
مقاله فشار اسمزي بالا
مقاله حرارت بالا
مقاله تخمير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدصيام دوست الناز
جناب آقای / سرکار خانم: ملك زاده فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحيان فتح اله
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نورامير
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به رشد جمعيت جهان، مصرف زياد انرژي، محدوديت منابع نفتي تامين کننده انرژي و افزايش قيمت سوخت در آينده، جايگزين کردن يک منبع انرژي ديگر امري ضروري محسوب مي شود. اتانول يک سوخت قابل تجديد و بي خطر است و جايگزين بسيار مناسبي براي نفت مي باشد که توليد جهاني آن عمدتا بر پايه تخمير قندها توسط مخمرها است. بعلت نقش مهم مخمرها در فرآيند تخمير و توليد اتانول، مطالعه ويژگي هاي فيزيولوژيکي آنها جهت افزايش توليد اتانول در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است.
هدف: جداسازي مخمرها از زيستگاه طبيعي آنها همچون ميوه ها و منابع غذايي تخميري مختلف، بررسي ويژگي هاي فيزيولوژيکي آنها به منظور يافتن سويه هايي با توان فيزيولوژيکي بالا براي بکارگيري در صنعت توليد اتانول، هدف اين پژوهش بوده است.
روش بررسي: از انواع آب پنير، خيار شور، ماست، کشمش، خرما، سيب و انگور سفيد و قرمز، آلو، هلو نمونه گيري شد. براي جداسازي روش رقت سريال بکار گرفته شد و پس از برررسي مورفولوژيکي، خالص سازي صورت گرفت. براي مطالعه ويژگي هاي فيزيولوژيکي، آزمايش هاي مقاومت به غلظت هاي مختلف اتانول بين (۱-۱۳) % (v/v) در محيط کشت GPY و محيطهاي با فشار اسمزي بالا، رشد در دماهاي متفاوت، تخمير قندهاي مختلف، تجزيه و مصرف منابع کربن و نيتروژن متنوع، سازگاري با محيط هاي فاقد ويتامينها بکار گرفته شد و بر اين اساس سويه هاي برتر گزينش و براي شناسايي جنس و گونه و معرفي آنها ازS rDNA Ribotyping 28 استفاده شد.
نتايج: ۴۰ کلني مخمر جداسازي و خالص سازي شدند. بر اساس ويژگي هاي فيزيولوژيکي، ۴ سويهMS3, MS2, MS1 MS5,، انتخاب شدند و به ترتيب در آنها مقاومت به اتانول % ۱۲، %۱۱، %۸ و %۶ و حداکثر دماي قابل رشد ۴۲، ۳۷، ۴۰، ۳۷ بود. در محيط هاي کشت با فشار اسمزي بالا همگي رشد کردند و در محيط هاي فاقد ويتامين ها به استثناي سويه MS5 سازگاري نشان دادند. هر ۴ سويه توانايي تجزيه و مصرف منابع کربن و نيتروژن متفاوت و تخمير قندهاي گلوکز، فروکتوز و مانوز را داشتند و قندهاي گالاکتوز، ساکارز و رافينوز توسط سويه هاي MS2 و MS3، مالتوز، تره هالوز و سلوبيوز به ترتيب توسط سويه هاي MS2،MS3  و MS5 تخمير شدند. در توالي يابي ژن rDNA 28S، سويه هاي MS1، MS2،MS3  و MS5 به ترتيب %۸۱، %۱۰۰، %۹۹ و %۸۸ تشابه با سويه هاي شناخته شده نشان دادند.
نتيجه گيري: در بررسي مقاومت به اتانول و فشار اسمزي بالا، ۴ سويه منتخب مقاومت قابل توجهي نشان دادند و بعلت اينکه تحمل بالا به قند و اتانول در مخمرها با افزايش توليد اتانول نسبت مستقيم دارد، اين سويه ها مي توانند براي توليد کارآمد اتانول مفيد باشند، علاوه بر اين، توانايي رشد سويه MS1 درoC  42 و MS3 در oC 40، تخمير قندهاي مختلف توسط سويه هاي MS2 و MS3، تخمير سلوبيوز توسط سويه MS5 در بهينه سازي توليد اتانول مي تواند موثر باشد. با شناسايي ۴ سويه، جنس و گونه سويه هاي MS2 و MS3 تعيين شد اما مشخص شد که دو سويه MS1 و MS5 مخمرهايي متعلق به گونه، جنس يا حتي سطوح تاکسونومي بالاتر جديد مي باشند و براي تعيين اين موارد نياز به بررسي هاي بيشتر مي باشد.