مقاله جداسازي و شناسايي باکتري هاي اسيد لاکتيک موجود در دهان و بررسي اثر بازدارندگي شان بر روي برخي از باکتري هاي بيماري زاي روده اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: جداسازي و شناسايي باکتري هاي اسيد لاکتيک موجود در دهان و بررسي اثر بازدارندگي شان بر روي برخي از باکتري هاي بيماري زاي روده اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوکوکوس ميوتانس
مقاله لاکتوباسيلوس ها
مقاله دهان
مقاله اثر بازدارندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: خنافري آنيتا
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلري شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استرپتوکوک هاي دهاني، ارگانيسم هاي غالب در پلاک دنداني هستند و استرپتوکوکوس ميوتانس، مهم ترين گونه در ايجاد پوسيدگي اوليه دندان است. لاکتوباسيل ها در مرحله بعدي پوسيدگي دندان دخالت دارند. هدف از اين پژوهش، جداسازي باکتري هاي اسيد لاکتيک موجود در دهان افراد در گروه هاي مختلف سني، تعيين pH و بررسي اثر مهاري لاکتوباسيل ها بر روي تعدادي از باکتري هاي بيماريزاي روده اي (سالمونلا، شيگلا و اشريشيا کلي) مي باشد.
مواد و روش ها: در اين بررسي، نمونه برداري از بزاق و اطراف دندان ۷۵ نفر در گروه هاي مختلف سني توسط سواب انجام شد و در محيط MRS کشت داده شد. لاکتوباسيل ها و استرپتوکوک ها با روش استاندارد (شکل ظاهر کلني، ميکروسکوپي، تخمير قندها و انجام تست هاي بيوشيميايي) جداسازي و شناسايي شدند. همچنين pH مناسب رشد لاکتوباسيل ها و استرپتوکوک ها اندازه گيري گرديد و اثر بازدارندگي لاکتوباسيل ها بر باکتري هاي بيماريزاي روده اي (اشريشيا کلي، سالمونلا و شيگلا) با روش نقطه گذاري، ديسک گذاري و ايجاد چاهک تعيين شد.
يافته ها: لاکتوباسيل هاي جدا شده شامل شش گونه، لاکتوباسيلوس فرمنتوم، لاکتوباسيلوس کازئي، لاکتوباسيلوس گاسري، لاکتوباسيلوس برويس، لاکتوباسيلوس پلانتاروم، لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس و استرپتوکوک جدا شده استرپتوکوکوس ميوتانس بودند. لاکتوباسيل هاي جدا شده از دهان، رشد اشريشيا کلي را متوقف کردند، اما بر روي سالمونلا و شيگلا داراي اثر مهاري ضعيف يا فاقد اثر بازدارندگي بودند.
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان داد که برخي از لاکتوباسيل ها در شرايط آزمايشگاهي از رشد پاتوژن ها جلوگيري مي کنند. بنابراين مصرف لبنيات در تغذيه روزانه به علت وجود لاکتوباسيل ها توصيه مي شود.