مقاله جداسازي و شناسايي قارچهاي تجزيه کننده باگاس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۴۲ تا ۴۵۱ منتشر شده است.
نام: جداسازي و شناسايي قارچهاي تجزيه کننده باگاس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باگاس
مقاله تجزيه زيستي
مقاله سلولاز
مقاله ليگنيناز
مقاله آسپرژيلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابنده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رعايايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي منير
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر ۱۵ نمونه قارچي از باگاس نيشكر جدا شد که فقط ۳ جدايه توانايي رشد بر روي محيط کشت حاوي باگاس به عنوان منبع کربن اصلي را داشت. آزمايشهاي ميکروبيولوژيکي و مرفولوژيكي نشان داد که هر سه جدايه متعلق به جنس آسپرژيلوس است. آزمايشهاي مربوط به تجزيه ليگنين توسط اين ميکروارگانيسمها در شرايط مناسب نشان داد که آسپرژيلوس نايجر، آسپرژيلوس ترئوس و آسپرژيلوس فوميگاتوس به ترتيب ۱۲٫۵۴، ۹٫۸۵ و ۳٫۴۸ درصد ليگنين را (نسبت به وزن خشك باگاس) تجزيه كردند و همچنين آنزيم ليگنين پراکسيداز را به ترتيب با مقادير ۱۰٫۰۲ U/L، ۹٫۸۹ و ۵٫۵۶ در روز ۲۱ گرماگذاري در حضور وراتريل الکل به عنوان محرک توليد اين آنزيم توليد نمودند. آنزيم سلولاز نيز به ميزان۴۷ U/L ، ۵۸ و ۳۹ توسط آسپرژيلوس نايجر، آسپرژيلوس ترئوس و آسپرژيلوس فوميگاتوس توليد و اندازه گيري شد. بيشترين ميزان تجزيه ليگنين توسط آسپرژيلوس نايجر و حداکثر فعاليت سلولازي توسط آسپرژيلوس ترئوس به دست آمد. بنابراين قارچهاي مورد نظر توانايي استفاده موثر از باگاس را به عنوان ماده اوليه براي توليد آنزيم داشتند.