مقاله جداسازي و شناسايي قارچ هاي همراه بذر بلندمازو (Quercus castaneifolia) در جنگل شصت كلاته گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: جداسازي و شناسايي قارچ هاي همراه بذر بلندمازو (Quercus castaneifolia) در جنگل شصت كلاته گرگان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلندمازو
مقاله قارچ هاي همراه
مقاله بذر
مقاله جنگل شصت كلاته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريدي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله نژاد سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه بلوط (بلندمازو) از گونه هاي مهم صنعتي جنگل هاي شمال كشور مي باشد که زادآوري طبيعي اين گونه باارزش به دليل وجود آفات و بيماري هاي متعدد از جمله قارچ ها، با مشكلات فراواني مواجه است. به منظور جداسازي و شناسايي قارچ هاي همراه بذر بلندمازو در سال ۱۳۸۶ از جنگل آموزشي و پژوهشي شصت كلاته گرگان نمونه برداري صورت گرفت. بذرهاي جمع آوري شده به دو قسمت بيروني (پوسته) و دروني (اندوسپرم) تفكيك و با هیپوکلریت سدیم ۰٫۵ درصد ضدعفوني سطحي گرديد. هر قسمت (بيروني و دروني) به صورت جداگانه در چهار تكرار روي محيط كشت غذايي سيب زميني- دكستروز – آگار (PDA) كشت گرديد (در هر تکرار ۲۵ بذر). با استفاده از خالص سازي و خصوصيات اسپور، اندازه و رنگ آنها، قارچ هاي Aspergillus flavus، A. niger، Curvularia affinis، Trichoderma harzianum، Trichothecium roseum، Eurotium rubrum، Penicillium implicatum و Diplodia sp.  جداسازي و شناسايي شد. قارچ هاي E. rubrum، T. roseum،T. harzianum  و Diplodia sp. به ترتيب با ۳۵ درصـد، ۴۱ درصد، ۷ درصد و ۲۳ درصد فـراواني فقـط در بـخش بيـروني و قـارچ C. affinis با ۳۹ درصـد فـراواني فقـط در بخش دروني بذر مشاهـده شدند. قارچ هاي A. flavus،A. niger  و P. implicatum نيـز در هر دو بـخش مشـاهده شـدند. بيـشترين فراواني قـارچ مربوط به قـارچ P. implicatum در بخش دروني با ۷۴ درصد بود. نتايج پژوهش نشان داد كه تنوع و فراواني قارچ هاي بخش بيروني بذر بيشتر از بخش دروني است. همچنين در طول چندين بار جداسازي، يك قارچ پوده رست هميشه روي سطح بذر بلندمازو يافت مي شود. اين اولين گزارش از قارچ هاي همراه بذر بلندمازو در ايران مي باشد.