مقاله جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري هاي اسيد لاکتيک شيرهاي خام ارتفاعات البرز مرکزي با استفاده از High Resolution Melting Real Time PCR و ۱۶S rDNA PCR Sequencing که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: جداسازي و شناسايي مولکولي باکتري هاي اسيد لاکتيک شيرهاي خام ارتفاعات البرز مرکزي با استفاده از High Resolution Melting Real Time PCR و ۱۶S rDNA PCR Sequencing
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جداسازي
مقاله شناسايي مولکولي
مقاله باکتري هاي اسيد لاکتيک
مقاله شيرهاي خام
مقاله البرز مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرقاني فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي شهرآشوب
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اهميت باکتري هاي اسيد لاکتيک (LAB) بر هيچ کس پوشيده نيست. LAB بزرگترين گروه تشکيل دهنده پروبيوتيک ها بوده و کاربردهاي فراواني در صنعت و سلامت دارند. هدف از انجام اين پژوهش شناسايي LAB شيرهاي خام ارتفاعات بکر البرز و معرفي گونه هاي بومي مناسب جهت استفاده صنعتي به عنوان جايگزين سويه هاي وارداتي بوده است. همچنين بررسي تنوع LAB موجود، نگهداري LAB بومي در يک بانک ميکروبي و بررسي وجود گونه هاي جديد از اهداف ديگر پژوهش بوده اند.
روش بررسي: نمونه هاي منتخب شير خام از ۱۴ نقطه ارتفاعات البرز تهيه، با رعايت شرايط استاندارد به آزمايشگاه منتقل و کلني هاي LAB با استفاده از محيط هاي اختصاصي، مشاهدات ماکروسکوپي و ميکروسکوپي و تست هاي افتراقي جدا شدند ۶۴ DNA .ايزوله به دست آمده استخراج شده و با انجام High Resolution Melting Real Time PCR با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي ۱۶S rDNA گروه بندي شدند. در نهايت نمونه هاي منتخب هر گروه با انجام PCR مجدد براي تعيين توالي ارسال شدند. نتايج بدست آمده از تعيين توالي با توالي هاي موجود در بانک ميکروبي NCBI مقايسه شده، ۶ جنس، ۹ گونه و ۲ گونه جديد احتمالي شناسايي شدند.
يافته ها: باکتري هايStreptococcus vestibularis ،Enterococcus faecalis ،Lactococcus lactis ،Streptococcus infantarius ،Leuconostoc argentinum ،Lactobacillus brevis ،Pediococcus pentosaceus ،Lactobacillus rhamnosus ، Lactobacillus plantarum و دو باکتري از جنس هاي Pediococcus وEnterococcus  بر اساس آناليز ۱۶S rDNAشناسايي شدند.
نتيجه گيري: نتايج حاصل نشان مي دهد تنوع ارزشمندي از LAB در شيرهاي خام البرز مرکزي وجود دارد. تقريبا همه يافته ها کاربرد صنعتي داشته و مي توانند جايگزين سويه هاي وارداتي شوند. همچنين بر اساس آناليز۱۶S rDNA  احتمال وجود دو گونه جديد وجود دارد. نکته مهم اينکه با استفاده از High Resolution Melting Real Time PCR امکان کاهش فوق العاده زمان و هزينه پژوهش ايجاد شد که نشان از اهميت به کارگيري تکنيک هاي مولکولي در ميکروب شناسي و تلفيق آنها با تکنيک هاي کلاسيک دارد.