مقاله جداسازي و شناسايي گونه هاي مختلف باکتري فلاوباکتريوم (Flavobacterim spp) از ريزوسفر گندم مناطق مختلف ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۵۴ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: جداسازي و شناسايي گونه هاي مختلف باکتري فلاوباکتريوم (Flavobacterim spp) از ريزوسفر گندم مناطق مختلف ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلاوباکتريوم
مقاله PGPR
مقاله ريزوسفر
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي رحماني هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ميان باکتريهاي ريزوسفري محرک رشد گياه (PGPR) توجه زيادي به باکتريهاي جنس فلاوباکتريوم و نقش آنها در افزايش رشد و سلامت گياه شده است. در اين تحقيق به منظور جداسازي و شناسايي فلاوباکتريوم از ريزوسفر گندم مناطق مختلف تحت کشت کشور، تعداد ۶۵ نمونه خاک ريزوسفري تهيه شد. طراحي و انتخاب محيط کشت اختصاصي (FIM) جهت جداسازي، کشت و نگهداري فلاوباکتريوم ها از بين فرمولاسيون هاي مختلف و متنوعي نظير ۶۴ ATCC، ۶۵ ATCC M1 و M1 Medium که براي اين باکتري پيشنهاد شده است انجام گرديد. تعداد ۶۱ جدايه منسوب به فلاوباکتريوم با استفاده از محيط کشت اختصاصي (FIM) جداسازي و خالص گرديد. شناسايي در حد جنس و گونه با آزمايش هاي ميکروسکوپي، فيزيولوژيک و بيوشيميايي انجام پذيرفت. نتايج حاصل از آزمايشات نشان داد که ۵ گونه F.multivorum ، F.odoratum، F.thalpophilum، F.balastinum و F.indoltheticum در ريزوسفر گندم قابل شناسايي بودند. گونهF.odoratum بيشترين فراواني(۷۲ درصد) و گونه هاي F.thalpophilum، F.balastinumو F.indoltheticum کمترين فراواني(۶/۱ درصد) را در بين گونه هاي جداسازي شده داشتند.