مقاله جداسازي و گروه بندي جدايه هايAzospirillum بومي برخي خاك هاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: جداسازي و گروه بندي جدايه هايAzospirillum بومي برخي خاك هاي ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Azospirillum؛ خاكهاي ايران
مقاله جداسازي و گروه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانش محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عليخاني حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازي كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور جداسازي و شناسايي باکتري هاي Azospirillum بومي خاک هاي ايران تعداد ۴۰۴ نمونه خاک و گياه از ۱۲ استان جمع آوري و اقدام به جداسازي Azospirillum از آنها شد. يکصد و پنجاه جدايه باکتري که قادر به تشکيل هاله در محيط نيمه جامد فاقد نيتروژن و داراي برموتيمول بلو (NFB) بودند، جدا گرديده و تحت آزمون هاي مقدماتي شناسايي قرار گرفتند. تعداد ۷۶ جدايه که بر اساس رشد در محيط حاوي ۳ درصد کلرور سديم، نياز به بيوتين،مصرف و توليد اسيد از گلوکز، توليد سلول هاي چند شکلي (پلئومرف) در محيط NFB نيمه جامد، به چهار گونه بالقوه تفکيک شدند. ويژگي هاي فنوتيپي جدايه هاي بومي با چهار گونه استاندارد جنس Azospirillum که شامل، A.lipoferum، A.brasillense،A.irakense  و A.halopraeferense مقايسه گرديدند. بيشترين تعداد جدايه ها از استان گلستان (۲۵ جدايه) بدست آمد و استان هاي فارس و خوزستان در مقام هاي بعدي از لحاظ تعداد جدايه ها بودند. عليرغم وسعت بيشتر سطح و تعداد نمونه برداري ها، کمترين تعداد جدايه از استان خراسان به دست آمد. اين يافته مي تواند ناشي از سطح پايين مواد آلي و شرايط نامناسب زراعي در خاک هاي استان خراسان باشد. اکثر جدايه هاي به دست آمده (%۸۰) مربوط به ناحيه ريزوسفر گياهان گرامينه به ويژه گندم بود. در بين جدايه هاي شناسايي شده جدايه هاي منتسب به A. lipoferum داراي بيشترين فراواني و گونه هاي A.brasillense و  A.irakenseدر مقام هاي بعدي قرار گرفتند. تنها يک جدايه بالاترين شباهت مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي را با  A.halopraeferenseداشت.