مقاله جداسازي يک سويه بومي باسيلوس ليکني فورميس توليد کننده آنزيم آلفا آميلاز از منابع گرم استان سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: جداسازي يک سويه بومي باسيلوس ليکني فورميس توليد کننده آنزيم آلفا آميلاز از منابع گرم استان سمنان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باسيلوس ليکني فورميس
مقاله آلفا آميلاز
مقاله چشمه آب گرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقبلي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: نوشيري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: آميلاز يکي از آنزيم هاي صنعتي مهم مي باشد که در صنايع غذايي، توليد شوينده ها، توليد گلوکز، نساجي و کاغذ سازي کاربرد دارد. باسيلوس ها، از مهم ترين ميکروارگانيسم هاي توليد کننده آميلاز و پروتئاز مي باشند. هدف از اين پژوهش جداسازي باسيلوس گرمادوست مولد آنزيم آلفا – آميلاز از منابع گرم استان سمنان و تعيين فعاليت آنزيم آلفا – آميلاز مي باشد.
مواد و روش ها:به صورت تصادفي نمونه هاي خاک و کود از محيط و آب از چشمه هاي آب گرم استان جمع آوري شد. پس از تهيه رقت، نمونه ها بر روي محيط کشت نشاسته آگار کشت و سپس از نظر توليد آميلاز مورد بررسي قرار گرفتند. فعاليت آنزيم آلفا – آميلاز توليدي به وسيله باکتري هاي جدا شده با استفاده از روش دي نيترو ساليسيليک اسيد (DNS) اندازه گيري شد.
يافته ها: از بين ۱۰ نمونه باکتري توليد کننده آميلاز جدا شده، دو نمونه داراي بيشترين ميزان فعاليت ۱۰۴٫۵ u/ml و ۶۱٫۲ u/ml بودند. هر دو نمونه متعلق به جنس باسيلوس ها بوده که اولي مزوفيل و دومي گرمادوست بود. با توجه به جدول باسيلوس هاي کتاب برگي مشخص گرديد که نمونه گرمادوست متعلق به گونه باسيلوس ليکني فرميس مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به مصرف بالاي آنزيم آميلاز و عدم توليد اين آنزيم در ايران، سويه باکتريايي باسيلوس ليکني فورميس جدا شده در اين پژوهش با توان توليد
۶۱٫۲ u/ml آنزيم آميلاز مي تواند به عنوان يک کانديد مناسب جهت توليد اين آنزيم مورد استفاده قرار گيرد.