مقاله جداسازي ژن هاي بتا ۱ و ۳- گلوکاناز از يونجه يکساله، بيان آنها در باکتري E.coli BL21 و بررسي خاصيت ضد قارچي پروتئين هاي بيان شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: جداسازي ژن هاي بتا ۱ و ۳- گلوکاناز از يونجه يکساله، بيان آنها در باکتري E.coli BL21 و بررسي خاصيت ضد قارچي پروتئين هاي بيان شده
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتا ۱ و ۳- گلوکاناز
مقاله يونجه يکساله
مقاله پروتئين هاي PR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوابي نيره
جناب آقای / سرکار خانم: نجمي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروتئين هاي مرتبط با بيماريزايي (Pathogenesis-related protein) آن دسته از ترکيبات پروتئيني هستند که توسط گياه ميزبان در پاسخ به حمله عوامل بيماري زا يا تنش هاي محيطي توليد مي شوند. تاکنون بتا ۱ و -۳ گلوکانازهاي زيادي در گياهان مختلف شناسايي شده است که خاصيت ضد قارچ آنها در شرايط آزمايشگاه بررسي شده است. هدف اين تحقيق جداسازي ژن هاي بتا ۱ و-۳  گلوکاناز يونجه يکساله، کلون ژن ها، بيان فراواني و بررسي فعاليت هاي فيزيولوژيک و خاصيت ضد قارچ پروتئين هاي به دست آمده در شرايط آزمايشگاه مي باشد. در اين تحقيق با هم رديف سازي ژن هاي بتا۱  و -۳ گلوکاناز يونجه چند ساله و نخود روي ژنوم يونجه يکساله سه چارچوب خواندن با شباهت بالاي %۵۰ و دارا بودن رمز شروع و پايان، شناسايي و جداسازي شده و قطعات به ناقل PET21c منتقل و در باکتري E.coli BL21 بيان شد. با تکنيک  SDS-PAGEمشخص شد که اين پروتئين ها به صورت اجسام نامحلول توليد شده اند. خاصيت ضد قارچي اين پروتئين ها پس از تا شدن و به دست آوردن ساختار فضايي صحيح روي قارچ هاي Alternaria alternata و Fusarium graminearum آزمايش شد. نتايج آزمون بررسي خاصيت ضد قارچ پروتئين ها پس از تجزيه و تحليل آماري با نرم افزار SAS در سطح %۵ معني دار بود.