مقاله جداسازي کروم از محيط هاي آبي با استفاده از دو نوع پلي آنيلين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: جداسازي کروم از محيط هاي آبي با استفاده از دو نوع پلي آنيلين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي آنيلين
مقاله آلودگي محيط زيست
مقاله کروم
مقاله جذب سطحي
مقاله احيا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي ساماني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: برقعي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اولاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: چايي چي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش دو نوع پلي آنيلين با استفاده از دو نوع اکسنده شامل پتاسيم يدات و آمونيوم پروکسي دي سولفات در حلال اسيدي آبي به روش شيميايي سنتز شده اند و به صورت پودر براي جداسازي و احياي کروم (+۶) در محيط آبي استفاده شده اند. آزمايش ها به صورت رآکتور ناپيوسته انجام شده اند و مشخصه هايي چون زمان تماس پليمر با محيط آبي حاوي کروم،pH  محلول کروم و همدماهاي فروندليچ و لانگموير در جذب بررسي شده اند. سازوكار حذف کروم براي هر دو نوع پلي آنيلين ترکيبي از جذب سطحي و احيا کروم بيان شد. پلي آنيلين سنتز شده با استفاده از پتاسيم يدات عملکرد بهتري در جذب کروم کل و پلي آنيلين سنتز شده با استفاده از آمونيوم پروکسي دي سولفات در جذب و احياي کروم (+۶) دارد. براي هر دو نوع پلي آنيلين تهيه شده زمان بهينه حذف کروم کل در حد ۳۰ دقيقه و زمان بهينه حذف کروم (+۶) در حد ۵ دقيقه محاسبه شد. پلي آنيلين سنتز شده با استفاده از پتاسيم يدات بيشترين درصد حذف کروم کل را در pH برابر ۳ و پلي آنيلين سنتز شده با استفاده از آمونيوم پروکسي دي سولفات بيشترين درصد حذف کروم کل را در pH برابر ۱۱ از خود نشان داده اند. هر دو پلي آنيلين بيشترين در صد حذف (کروم +۶) را در pH هاي اسيدي و بويژه در pH برابر ۱ داشته اند. هر دو نوع پلي آنيلين سنتز شده مطابقت قابل قبولي با همدماهاي لانگموير و فروندليچ در جذب کروم داشته اند. علت تفاوت عملکرد دو نوع پليمر، تاثير نوع ماده اکسنده بر شکل و مرفولوژي پليمر و چيدمان وتعداد گروههاي نيتروژن در پلي آنيلين بيان شد.