سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پیمان عباس زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
هادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
ناهید صالح راستین – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
کاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

مطالعات انجام شده نشان داده اند که سودوموناس های فلورسنت بخش مهمی ازجمعیت باکتریهای ریزوسفری را تشکیل می دهند . مطالعات گسترده ای در خصوص صفات محرک رشدی (PGP) این باکتری ها صورت گرفته است[Vlassak و همکاران، ۱۹۹۲ ] در چند سال اخیر توجه خاصی به تاثیرات مثبت ومنفی باکتری های سودوموناسکلنیزه کننده ریشه شده است . یکی از راه هایی که این باکتری ها باعث افزایش رشد گیاه می شوند ازبین بردن ویا توقف رشد و فعالیت میکرواورگانیسم های پارازیت و مضر ریزوسفری است که از طریق مکانیسم ها و تولید متابولیت های مختلفی اعمال میگردد . یکی از متابولیتهای مهم سیانید هیدروژن (HCN) است [ Schippers و همکاران،۱۹۹۰]