سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا محمدزاده – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
محمدرضا زمانی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
مصطفی مطلبی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
علی بیدمشکی پور – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده:

قارچ Trichoderma virensبدلیل تولید آنزیمهای گلوکانازی بعنوانیک عامل در کنترل بیولوژیک بیماریهای قارچی گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد. لذا جهت تکثیر و مطالعه ژن β-۱,۳ glucanase، استخراج DNA ژنومی از این قارچصورت گرفت.سپس تکثیر ژن β-۱,۳ glucanase (بطول حدود bp 2350) با استفاده از پرایمرهای Fbgn1 و Rbgn1.1 صورت گرفت.محصولPfu- polymeraseتکثیر شده پس از هضم آنزیمی، در سایت XbaI وکتور pUC18 کلون گردید. پلاسمیدهای نوترکیب از باکتری های E.coli DH5 ترانسفورم شده استخراج و در دو جهت تعیین توالی گردیدند.مقایسه حدود bp1600از این توالی با توالی ثبت شده این ژن در بانک ژنی نشان داد که قطعه کلون شده، مربوط به ژن سنتز کننده آنزیم β-۱,۳ glucanase می باشد.ژن کلون شده از pUC18، جایگزین ژن GusA در وکتور بیانی گیاهی pBI121 گردید.این construct می تواند جهت انتقال ژن مذکور به نخود جهت ایجاد مقاومت علیه قارچهای بیماریزا (Fusarium oxysporumو Ascochyta rabiei) که در دیواره خود گلوکان دارند مورد استفاده قرار گیرد.