سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی بابائی – گروه بیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد رضا زمانی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک فناوری
مصطفی مطلبی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک فناوری
صابر زهری – گروه بیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی کرمانشاه و پژوهشگاه ملی مه

چکیده:

آنزیم اندوگلوکاناز از جمله آنزیمهای سیستم سلولازی است که توسط طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها از جمله قارچ Trichoderma reesei تولید می شود. در این تحقیق از ۶ گونه مختلف قارچ تریکودرما، جهت تولیدآنزیم اندوگلوکاناز در محیط مندلز حاوی CMC و Avicel استفاده گردید. حدایه T.ressei PTCC 5142 با تولید ۰/۳۳۸ U/ml و ۰/۲۹۶ U/ml به ترتیب در محیطهای حاوی CMC و Avicel به عنوان فعالترین ایزوله از نظر تولید این آنزیم انتخاب گردید. همچنین با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و DNA ژنومی این قارچ ژن eglV جداسازی و در وکتور pTZ57R کلون و پس از تأیید با الگوی هضم آنزیمی تعیین توالی گردید. مقایسه توالی این ژن با توالی ثبت شده در بانک اطلاعات ژنی نشان داد که این ژن با ژن eglV قارچ T.reesei سویه QM9414 مشابهت بسیار زیادی را نشان می دهد. با کلون کردن این ژن دروکتور بیانی یوکاریوتی مناسب می توان به تولید این آنزیم مبادرت نمود.