سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروز علی نیا – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جداسازی آنومالی ژئوشیمیایی از زمینه در کارهای اکتشافی یکی از اساسی ترین مراحل می باشد که بایستی به تمام عوامل ایجاد کننده آنومالی توجه شود، از جمله اینکه همه آنومالی ها در ارتباط با کانی سازی نمی باشد. شناخت الگوی پراکندگی و توزیع عناصر در محیطهای مختلف، کمک بسیار خوبی برای جداسازی آنومالی های حقیقی از آنومالی های کاذب می باشد.
آمار چند متغیره می تواند در شناخت صحیح مناطق آنومال مفید و مؤثر باشد. البته بایستی این موضوع نیز مد نظر قرار گیرد که آمار و به ویژه آمار کلاسیک توجهی به نحوه توزیع فضایی عناصر و شکل هندسی آنومالی ها ندارد، در صورتی که نحوه توزیع فضایی عناصر در تشخیص آنومالی بسیار مهم و تعیین کننده می باشد.