سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهاب الدین اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد م
عبدالرضا اروجعلیان – استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک بنکدارپور – دانش یار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق، هدف استفاده از محلول حاوی اتانول ، ملاس و آب بعنوان مدل برای محیط کشت تخمیری در فرآیند جداسازی اتانول به روش تراوش تبخیری است. و اثر پارامتر های غلظت قند باقیمانده (ملاس) و همچنین اثر شدت جریان عبوری از سطح غشاء بر شار( Flux ) و انتخاب پذیری ( Selectivity ) غشاء بررسی گردید. در آزمایشات از غشاء PDMSبا ضخامت ۱۰μm مساحت ۰/۰۱۳۲m2استفاده شد. در مرحله اول شار و انتخاب پذیری غشاء در غلظت های قند ۲۵، ۵۰ و ۷۵ گرم بر لیتر، دمای ٣٠ درجه سانتیگراد و غلظت اولیه اتانول ۱۰ % حجمی بررسی شد و تغییرات فلاکس و ، سلکتیویته با کاهش غلظت اتانول در محلول مشاهده گردید. بیشترین فلاکس غشاء ۰/۲۴۳ کیلوگرم بر مترمربع ساعت درغلظت قند ۵۰ گرم بر لیتر بدست آمد و بیشترین سلکتیویته غشاء ۵/۸۷ در غلظت قند ۷۵ گرم بر لیتر مشاهده گردید. سپس در مرحله دوم تغییرات شار و انتخاب پذیری در شدت جریان های مختلف با اعداد رینولدز ۵۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ ،۱۰۰۰ ، بررسی گردید. غلظت قند در تمام آزمایشات مرحله دوم ۵۰ گرم بر لیتر، غلظت اولیه اتانول ۵% حجمی و دما ٣٠ درجه سانتیگراد بوده است. بیشترین فلاکس در این مرحله ۰/۲۴۱کیلوگرم بر مترمربع ساعت و در رینولدز ۱۵۰۰ حاصل شد و بیشترین سلکتیویته ۵/۷۲در رینولدز ۵۰۰ مشاهده گردید.