سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیاوش قوامی –
سعید صدیق اعتقاد –
جاوید مرتضوی –

چکیده:

با توجه به کاربرد وسیع بیهوشی در آبزیان و مراکز تحقیقی و پرورشی و مشکلات داروهای مصرفی متداول، نیاز به داروهای بیهوش کننده مناسب، قابل دسترس و ارزان، ضروری می نماید . از این رو با تکیه بر سابقه مصرف گیاهان دارویی و با توجه به علوم نوین و تجهیزات مورد استفاده در علوم مذکور از جمله GC که امروزه به خوبی جایگاه خود را در علوم دارویی و نانوتکنولوژی باز کرده است، بررسی این گیاه در محور عمل قرار گرفت . بعد از مطالعات اولیه، گیاه والرین افشینالیس تهیه، فراوری و عصاره گیری شد و در غلظت های مطلوب آماده گردید . سپس بر روی ۱۰۰ قطعه ماهی قرمز(Carassius auratus )به عنوان مدل آزمایشگاهی در بازه وزنی و طولی یکسان در شرایط آزمایشگاه با اکسیژن ودرجه حرارت یکسان بصورت بالینی بررسی گردید . و تاثیرگذاری از نظر بالینی و آماری اثبات گردید ). >P 0/0001) در GC/MS مجهز به طیف سنج جرمی GC از دستگاه های CNS مرحله بعد جهت شناسایی فراکسیون های تاثیرگذار بر استفاده گردید و بیش از ۵۷ جزء شناسایی شد که ۹ ترکیب جزء ترکیبات تاثیر گذار شناخته شد که از این موارد می توان به برونیل استات %۲۴/۸۳ ، والریانول %۱۲/۰۴ ، برونئول % ۰/۴۸ ، والرینیک اسید % ۰/۶ ودیگر کتون ها، آلدهید ها و الکل ها اشاره کرد . قابل ذکر است که ترکیبات مذکور خصوصاً والرینیک اسید می تواند با گیرنده های GABAA باند شده و اثرات تضعیفی خود را بر CNS اعمال دارد همچنین ترکیبات مذکور، با مهار آنزیم GABAase از کاتابولیسم منطقه ای GABA جلوگیری کرده و باعث افزایش تراکم CNS GABA و به دنبال آن تشدید عملکرد تضعیفی می گردد .