سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فریبا سادات طاهائی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق جداسازی استایرن و ارتوزایلن از بنزین پیرولیز با استفاده از فرآیند کریستالیزاسیون مورد بررسی قرار گرفت. در اینحالت ابتدا از سرمایش جهت جداسازی استفاده گردید و سپس با بررسی حلال های مختلف طی دو مرحله استخراج و کریستالیزاسیون فرآیند جداسازی انجام شد. بدین منظور ۱۶ حلال مختلف در شرایط یکسان مورد بررسی قرار گرفت. از این میان با بررسی دو پارامتر موثر انتخاب پذیری و راندمان جداسازی نهایتاً دی اکسید تیوفان به عنوان حلال مطلوب انتخاب گردید. پارامترهای موثر در این آزمایش ها دما و نسبت حجمی خوراک به حلال است. بدین منظور در میزان خوراک یکسانبه نسبت های مختلف۱/۳، ۱/۲، ۱، ۲ و ۳ به نمونه ها حلال اضافه شد. همچنین آزمایش ها در چهار دمای ۲-، ۴-، ۶-، ۸- درجه سانتیگراد انجام شد. غلظت نمونه ها در مراحل مختلف به کمک دستگاهGC تعیین شد. تاثیر دما و نسبت حجمیخوراک به حلال بر راندمان جداسازی مشخص گردید و نتایج زیر به دست آمد: با کاهش دما راندمان جداسازی استایرن در فاز کریستال افزایش می یابد. همچنین با افزایش نسبت حجمی حلال به خوراک میزان راندمان جداسازی استایرن نیز افزایش می یابد که در تمامی موارد اثر دما موثرتر از نسبت حجمی حلال به خوراک در راندمان جداسازی بوده است.