سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاکر خردمندی نیا – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
مهتدی صدرزاده – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
محمدجعفر طاهرزاده – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

درکوره بلند ذوب آهن مقدارفراوانی گرد و غبار بالا می آید که با آب شسته شده و در وواحدآگلومراسیون به شکل ۱۵۰ تن کیک ۳۵ % اکسیدهای آهن می باشد که اگر به کوره بازگردانده شود قابل بازیابی می – مرطوب در روز دفع می گردد .این کیک دارای ۲۵ باشد ولی به علت وجود اکسید روی در این کیک در صورت ادامه چرخه اکسید روی در سیستم تجمع یافته وبه کوره آسیب می رساند. ۵۰/ در این مقاله سعی شده است به روش استخراج با اسید سولفوریک اکسید روی از کیک جداسازی گردد .آزمایشات با محلولهای تا ۵/ ۱ مولار اسید وبا نسبت مایع به جامد ۵ الی ۱۵ در دو زمان ماند ۱۰ و ۳۰ دقیقه انجام شده است نتایج نشان می دهد ماکزیممجداسازی با محلول ۵/۱ مولار اسید و با نسبت مایع به کیک خشک ۱۵ و با زمان ماند ۳۰ دقیقه حاصل می شود لکن به دلیل ملاحظات اقتصادی در مصرف اسید وآب ، میزان اپتیم م را در نسبت مایع به جامد ۱۰ با محلول اسید ۵/ ۰ مولار و زمان ماند ۳۰ دقیقه بدست آمدهاست.