سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
منا نجفی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم پایه گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
زهیر حشمتی پور – استادیار میکروبیولوژی دانشکده علوم پایه گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:
اهمیت باکتری های اسید لاکتیک در صنعت بر هیچکس پوشیده نیست این خانواده بسیار بزرگ ، بزرگترین گروه پروبیوتیک ها هستند و همچنین در صنایع لبنی، گوشتی، کشاورزی و نوشدنی کاربردهای بیشماری دارند هدف از انجام این پژوهش شناسایی باکتری های اسید لاکتیک از ذرت به طور سنتی بوداده (پاپکورن)، به عنوان یک محصول ذرت جهت معرفی گونه های مناسب برای استفاده صنعتی بوده است در این مطالعه از نمونه های ذرت بوداده باکتری های اسید لاکتیک با استفاده از محیط های اختصاصی مشاهدات ماکروسکوپی و میکروسکوپی و تست های افتراقی جدا شدند. در نهایت اثر آنتی باکتریال مایع رویی حاصل از کشت آنها (سوپرناتانت) ، بر روی باکتری های پاتوژن استاندارد (Staphylococcus aureus PTCC 1113، Ecoli PTCC O157:H7 ، MRSA PTCC 25923) به روش چاهک گذاری بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده از نمونه های ذرت بوداده (بطور سنتی) ۲ باکتری اسید لاکتیک از جنس انتروکوکوس جدا شد. نتایح حاصل از بررسی فعالیت آنتی باکتریال بر اساس اندازه گیری قطر هاله عدم رشد گزارش داده شد. طبق این نتایج باکتری های اسید لاکتیک جدا شده، اثرات ضد میکروبی خود را علیه پاتوژن های مذکور اعمال کردند نتایج این تحقیق زمینه مصرف این محصول ذرت را به عنوان یک محصول پروبیوتیک افزایش می دهد.